Jakie tematy z ochrony zdrowia NIK skontroluje w 2022 r.?

19 maja członkowie komisji głosowali nad tematami, które zgłoszą jako propozycje do zbadania przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tematów było w sumie 12, w tym jeden bezpośrednio związany ze zdrowiem psychicznym: „Kontrola działalności Rzecznika Praw Pacjenta w odniesieniu do jego interwencji podejmowanych w lecznictwie psychiatrycznym”.

W trakcie posiedzenia doszło do nietypowej sytuacji. Tematy zgłosił poseł Dariusz Joński (KO), który do komisji zdrowia nie należy. Poparł go poseł Jerzy Hardie-Douglas (KO), który powiedział: „Jeżeli są jakieś przeciwwskazania formalne, że pan poseł Joński nie powinien tego zgłaszać, ponieważ nie jest członkiem Komisji, to ja chętnie podpiszę się pod tymi wnioskami”.

A jak tłumaczył swoją obecność na komisji sam poseł Joński? 

„Oczywiście każda komisja zgłasza swoje propozycje, natomiast, choć nie jestem członkiem Komisji Zdrowia, chciałbym zgłosić trzy propozycje, dlatego że dotykają strefy ochrony zdrowia i są wprost powiązane z tematyką prac Komisji Zdrowia. Dlatego też pomyślałem, że dobrze by było złożyć je jednak przez Komisję Zdrowia. Jeżeli więc pan pozwoli, to chciałbym zgłosić takie trzy tematy. 

Pierwszy dotyczy zakupów COVID przez Ministerstwo Zdrowia i Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem respiratorów, masek i testów antygenowych. (…) 

Drugi, to jest „Wydatkowanie środków publicznych przy budowie szpitali tymczasowych i organizacja tych szpitali”. 

Trzeci to „Kontrola wypłaty dodatków covidowych dla medyków”. To jest bardzo poważny problem, dlatego że część medyków nie otrzymuje dodatków covidowych. To jest związane z decyzją, a dokładnie z poleceniem, które wydał minister zdrowia Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a ten w ramach kontraktów szpitalom. Nigdy wcześniej się nie zdarzyło, żeby minister zdrowia nie wydawał rozporządzenia a wydawał polecenie w tej sprawie. Ono nie jest jasne. Wielu medyków musi kierować się do sądów. Nie wiadomo, jak to wszystko się zakończy, dlatego że polecenie może nie być obligatoryjne i już są ogromne wątpliwości odnośnie do wypłaty. Po prostu część medyków jej nie otrzymała. Uważam, że dobrze byłoby również to skontrolować. Zatem takie trzy propozycje przedkładam”. 

Jak powstaje roczny plan pracy NIK? 

Większość tematów kontroli to własne propozycje NIK, opracowane na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. NIK uwzględnienia sugestie tematów kontroli nadesłanych przez Prezydenta RP, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu oraz inne organy władzy publicznej.

Tematy, które uchwaliła sejmowa komisja zdrowia, zostały zgłoszone do komisji do spraw kontroli państwowej. Komisja ds. kontroli państwowej opiniuje zaś dla Prezydium Sejmu tematy kontroli zgłoszone przez wszystkie komisje sejmowe do planu pracy NIK-u na następny rok. Takie posiedzenie komisji ds. kontroli państwowej odbyło się 25 maja. 

18 komisji zgłosiło w sumie 100 tematów kontroli. NIK dokonał ich analizy i doszedł do wniosku, że 12 z nich jest zbieżnych z tematami już przez izbę realizowanymi. NIK deklaruje wstępnie, że zajmie się około 40-toma z nich.

NIK zadeklarował zajęcie się trzema tematami z 12 zgłoszonych przez komisję zdrowia. Część odpowiedzi odmownych wynika z tego, że kontrola już się odbyła lub kto inny kontroluje dany obszar. Dwa tematy zgłoszone przez posła Jońskiego nie został zaopiniowane pozytywnie. W przypadku kontroli szpitali tymczasowych stwierdzono: „włączenie tego tematu do planu pracy na 2022 r., budzi wątpliwości zarówno pod względem możliwości przeprowadzenia badań kontrolnych, jak i ewentualnych wniosków pokontrolnych, które stracą swoją aktualność”.

A oto trzy tematy z komisji zdrowia, którymi NIK zajmie się w 2022 r.:

-wypłaty dodatków tzw. covidowych dla medyków (wielu medyków nie otrzymało dodatku z uwagi na błędnie wydane polecenie Ministra Zdrowia),

Zobacz najnowsze

-kontrola sposobu wykorzystania dostępnego czasu pracy personelu lekarskiego w trakcie specjalizacji, 

-kontrola realizacji art. 20a ustawy o prawach pacjenta w odniesieniu do leczenia bólu.

Tu można sprawdzić, co kontroluje NIK i co z tego wynika: https://www.nik.gov.pl/kontrole/informacje-podstawowe-kontrole/.

 

źródła:

zapis posiedzenia komisji zdrowia: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-76

posiedzenie komisji ds. kontroli państwowej: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=F2A3CD2BF97B99D1C12586C40045E79D

uchwała komisji ds. kontroli państwowej: https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/kop_o20/$file/kop_o20.pdf