Nowa prawa w tym tygodniu (28 sierpnia - 3 września 2017 r.)

Jakie szkoły zastąpią gimnazja? Na jakie formy wsparcia mogą liczyć działacze antykomunistyczni i osoby represjonowane w PRL? Kto będzie zarządzać państwowymi gruntami rolnymi?

#wchodzi w czwartek, 31 sierpnia

 • Działacze antykomunistyczni i osoby represjonowane w PRL otrzymają dożywotnie świadczenie wysokości 402,72 zł miesięcznie (wcześniej mogli liczyć tylko na jednorazowe wsparcie). Ci w trudnej sytuacji materialnej otrzymają dodatkową, jednorazową pomoc pieniężną np. na zakup wózka inwalidzkiego czy sprzętu do rehabilitacji oraz pomoc okresową na zakup leków, środków opatrunkowych lub zapewnienie usług pielęgnacyjnych. Pomoc okresowa może być przyznana na maksymalnie 6 mies. w wysokości najniższej emerytury (obecnie 1 tys. zł).

 • Działacze będą przyjmowani poza kolejką u lekarzy i w aptekach.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w piątek, 1 września

Zmienił się system szkolny. 8-letnia szkoła podstawowa zastąpiła gimnazjum, liceum jest 4-letnie, technikum 5-letnie, a zamiast szkoły zawodowej wprowadzono szkoły branżowe (pierwszego i drugiego stopnia). Gimnazja nie będą już prowadzić naboru nowych uczniów. Ostatnie znikną we wrześniu 2019 r., gdy naukę ukończy ostatni rocznik.

Większość ważnych dla uczniów zmian wprowadzą towarzyszące ustawie rozporządzenia minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, m.in. rozporządzenie wprowadzające nową podstawę programową czy zwiększające liczbę dni wolnych od zajęć.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny przewodnik po zmianach dla rodziców.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo oświatowe

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w piątek, 1 września

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) to nowa instytucja, która będzie zarządzać nieruchomościami rolnymi należącymi do państwa. Może je m.in. wydzierżawić lub sprzedawać rolnikom. KORW przejmuje te zadania od likwidowanych Agencji Rynku Rolnego (ARR) i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Do jego zadań należy też nadzór nad państwowymi spółkami hodowli roślin i zwierząt, w tym stadninami konnymi (np. stadnina w Janowie Podlaskim).

W skład nowej instytucji wchodzi centrala i oddziały wojewódzkie.

Ścieżka prac nad ustawą o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Głosowanie nad ustawą

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w piątek, 1 września

 • Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami lub zarządcą nieruchomości może być tylko przedsiębiorca. Takie obostrzenie ma ograniczyć ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem zajmą się przypadkowe osoby.

 • Pośredni i zarządcy, którzy nie mają ubezpieczenia OC muszą liczyć się z karą pieniężną. Wysokie kary czekają również osoby, które szacują wartość nieruchomości nie mając do tego uprawnień - grozi za to kara grzywny w wysokości 50 tys. zł.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 2 września

 • Kierowca, który łamie przepisy, może zapłacić mandat kartą, jeśli policjant jest wyposażony w terminal płatniczy. Według zapowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na początek policja otrzyma 2 tysiące urządzeń, w pierwszej kolejności dostaną je patrole ruchu drogowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 2 września

 • O interesy beneficjentów funduszy unijnych zadba nowo powołany Rzecznik Funduszy Europejskich, który będzie m.in. przyjmować zgłoszenia o nieprawidłowościach i proponować usprawnienia w programach operacyjnych.

 • Wnioskodawcy zostali zwolnieni z dostarczania dokumentów, które instytucje zarządzające środkami (Ministerstwo Rozwoju lub zarządy województw) mogą uzyskać same np. zaświadczenie z ZUSu czy dane z KRS.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w piątek, 1 września

 • Pracodawca nie musi rejestrować oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca po 31 grudnia 2018 r. Obecnie cudzoziemcy nie muszą mieć pozwolenia na pracę w Polsce, jeśli pracują maksymalnie 6 mies. w roku, ale pracodawca musi zarejestrować w Urzędzie Pracy oświadczenie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

 • Minister Edukacji Narodowej w ramach programu rządowego “Za życiem” może udzielić samorządom dotacji finansowej na pomoc uczennicom w ciąży, które chcą kontynuować naukę oraz na tworzenie ośrodków wspierających rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem"

Głosowanie nad ustawą

 • Repatriantom przysługuje jednorazowa pomoc finansowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z podjęciem przez dziecko nauki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

 • 8-letnie podstawówki, szkoły branżowe oraz szkoły, do których włączono gimnazjum zachowują dotychczasowy numer REGON.

 • Wprowadzono nową definicję niepełnosprawności sprzężonych, która rozróżnia autyzm i zespół Aspergera.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w sobotę, 2 września

 • Przepisy dotyczące danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), czyli m.in. obowiązek przekazywania przez gminę informacji o liczbie uczniów korzystających z pomocy socjalnej, obowiązek przekazywania większości danych do SIO w ciągu 7 dni od pojawienia się zmian.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie nad ustawą