Nowe prawa: Bałtyk chroniony przed inwazyjnymi mikroorganizmami

Obce organizmy trafiają do wód morskich podczas żeglugi. Nowe, międzynarodowe przepisy mają chronić środowisko przed ich szkodliwym wpływem.

#weszło w piątek, 29 listopada

 • Polska ratyfikowała konwencję dotyczącą ochrony środowiska morskiego przed rozprzestrzenianiem się gatunków inwazyjnych, które mogą zagrażać ekosystemowi. 
 • Statki, które nie przewożą żadnego ładunku, muszą mieć na pokładzie w zbiornikach wody balastowe, dzięki którym statek może zachować stabilność i równowagę 
 • Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) żegluga odpowiada za transport ponad 10 miliardów ton wód balastowych rocznie. W wodach balastowych przewożone jest dziennie ok. 10 tys. gatunków morskich (np. bakterie, mikroorganizmy, bezkręgowce, jaja i larwy). Obce gatunki są szkodliwe dla innych organizmów żyjących w danym środowisku morskim oraz dla człowieka (w wodach mogą znajdować się np. drobnoustroje chorobotwórcze ).
 • Konwencja określa m.in. zasady oczyszczania zbiorników balastowych i minimalną odległość od wybrzeża wymaganą do usuwania wód balastowych. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie

 • Dostosowano polskie prawo do dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.
 • Przepisy dotyczące porozumień cenowych przeniesiono do nowej ustawy z Ordynacji Podatkowej. 
 • Krajowa Administracja Skarbowa może w ramach programu współdziałania współpracować z największymi firmami, które są strategicznymi podatnikami. Szef KAS będzie mógł w ramach takiej współpracy na bieżąco wyjaśniać wątpliwości podatkowe i w ten sposób usprawnić składanie prawidłowych deklaracji podatkowych.
 • Większość przepisów dotyczy rozwiązywania sporów w sprawie podwójnego opodatkowania jednego podatnika przez dwa różne państwa. Podatnik w sytuacji, gdy państwa nie mogą się porozumieć co do rozwiązania jego sprawy, może wnioskować o powołanie komisji arbitrażowej złożonej z bezstronnych ekspertów. Może także zwrócić się do sądu, jeśli organy administracji podatkowej są bezczynne. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

#weszło w sobotę, 30 listopada

 • Dziecko ma 3 lata od osiągnięcia pełnoletności na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa albo ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko dowiedziało się o braku więzi biologicznej z rodzicem po osiągnięciu pełnoletności – wtedy ma na to 3 lata od otrzymania takiej informacji. 
 • Zmiana ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (SK 18/17). Pozew w tej sprawie złożył także Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO opisał przypadek kobiety, która na mocy dotychczasowych przepisów nie mogła wnioskować o uznanie, że były mąż matki nie jest jej ojcem, ponieważ upłynął już termin 3 lat od uzyskania pełnoletności. Kobieta poznała w międzyczasie swojego biologicznego ojca i chciała, żeby uznane zostało jego ojcostwo, ale nie było takiej możliwości. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zobacz najnowsze

 • Dostosowano polskie prawo do przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie rynku kapitałowego, m.in. do zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828 w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.
 • Spółki, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, muszą ustanowić politykę wynagrodzeń i premii dla członków zarządu i rady nadzorczej oraz sporządzać okresowe sprawozdania z jej realizacji. Polityka wynagrodzeń ma obejmować zarobki członków zarządu oraz rady nadzorczej. Uchwalać ma ją walne zgromadzenie, dzięki czemu wpływ na wynagrodzenia zyskują akcjonariusze (będą głosować nad polityką i sprawozdaniami). Polityki, sprawozdania oraz uchwały z walnego zgromadzenia muszą być publikowane na stronie spółki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Zmieniły się przepisy dotyczące wynagrodzeń naukowców w Państwowej Akademii Nauk. Będą one analogiczne do przepisów dotyczące nauczycieli akademickich wprowadzonych przez tzw. Konstytucję dla Nauki. Ustawa określa minimalne wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach na podstawie wynagrodzenia profesora uczelni publicznej, które wynosi obecnie 6410 zł brutto, np. wynagrodzenie profesora PAN nie może być niższe niż wynagrodzenie profesora uczelni, a dla pracownika naukowego nie może być niższe niż połowa tej kwoty. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw

 • W życie weszły przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach takich jak banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, SKOK-i czy zakładach ubezpieczeń. Dostosowują one polskie prawo do unijnej dyrektywy 2015/849. Ustawa określa m.in. zasady wymiany informacji między przedsiębiorcami wchodzącymi w skład jednej grupy (np. banki krajowe, kasy, firmy inwestycyjne). 
 • Nałożono obowiązek niekaralności na pośredników w obrocie nieruchomościami, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach oraz beneficjentów (np. wspólników, akcjonariuszy) tych przedsiębiorstw. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

#częściowo weszło w niedzielę, 1 grudnia

 • Minister zdrowia ogłasza obwieszczenia dotyczące leków refundowanych oraz leków, co do których wydano decyzję o ustaleniu urzędowej ceny zbytu, raz na 2 miesiące w dzienniku urzędowym i co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania tych wykazów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia