Nowe prawa: będą kary za strony urzędowe niedostosowane do osób niepełnosprawnych

Urzędy i samorządy muszą dostosować swoje portale i aplikacje mobilne do nowych wymogów.

#weszło we wtorek, 14 maja

 • Każdy poprzedni właściciel wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobiercy mają prawo do dochodzenia zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części, niezależnie od zgody pozostałych poprzednich współwłaścicieli lub ich spadkobierców oraz niezależnie od formy pozyskania tego prawa (umowa lub decyzja).
 • Okres, w którym możliwe jest dochodzenie zwrotu nieruchomości to 20 lat (od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna). Po tym czasie prawo się przedawni.
 • Właściciele, którzy zostali wywłaszczeni 20 lat temu albo do upływu tego terminu pozostał nie więcej niż rok, mają rok od wejścia w życie ustawy na zażądanie zwrotu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Głosowanie

#wchodzi we wtorek, 21 maja

 • Powstał Fundusz Polskiej Nauki, który będzie finansowany z Banku Gospodarstwa Krajowego (500 mln zł).
 • Z Funduszu sfinansowany zostanie wirtualny instytut badawczy, który posłuży do współpracy między zespołami badawczymi w całej Polsce. Zespoły w ramach instytutu będą realizowały badania zgodne z ustaloną agendą badawczą. W pierwszej kolejności mają to być badania nad biotechnologią i biomedycyną.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Głosowanie

#wchodzi w środę, 22 maja

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie mogła przyznawać nagrody za szczególne osiągnięcia m.in. w obszarze innowacji czy działań społecznych.
 • Agencja może będzie wstrzymać wypłaty pomocy finansowej lub odmówić pomocy finansowej, jeśli dana firma jest w trakcie postępowania karnego i karnego skarbowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 23 maja

 • Podmioty publiczne (urzędy, samorządy itd.) mają obowiązek dostosować swoje strony internetowe i aplikacje mobilne dla osób niepełnosprawnych. Za niespełnienie tego obowiązku grożą im kary finansowe.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Głosowanie

 • Od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących wyboru kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego nie można się odwoływać. Odwołania wniesione wcześniej zostały umorzone.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

#wchodzi w piątek, 24 maja

 • Organy gmin mogą udostępniać wnioskodawcom dane z ogólnopolskiego rejestru PESEL. Wcześniej w gminie można było się ubiegać tylko o dane z rejestru mieszkańców.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 • Polska ratyfikowała protokół dotyczący przyjęcia Republiki Macedonii Północnej do NATO.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanegow Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

#wchodzi w sobotę, 25 maja

 • Za nielegalne przekręcanie liczników w samochodach grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 26 maja

 • Komisja Nadzoru Finansowego odpowiada za rynek sekurytyzacji (zamiana kredytów na papiery wartościowe).
 • Komisja może przeprowadzać kontrolę w bankach uczestniczących w procesach sekurytyzacji oraz nakładać na nie sankcje administracyjne.
 • KNF będzie upubliczniać na swojej stronie informacje o nałożonych sankcjach.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw