Nowe prawa: dodatkowa forma rejestracji dla producentów aut

Dzięki niej łatwiej będzie dopuścić pojazd do jazd testowych. Oprócz tego nowe narzędzia do walki z fałszerzami dokumentów oraz rozszerzenie Karty Polaka.

#wchodzi w czwartek, 11 lipca

  • Wprowadzono nową formę rejestracji pojazdu, tzw. profesjonalną rejestrację, skierowaną do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów oraz instytucji takich jak np. Instytut Transportu Samochodowego. Profesjonalna rejestracja umożliwi przeprowadzanie jazd testowych pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane w Polsce ani zagranicą. Jeden zestaw tablic będzie można wykorzystać dla kilku aut. Zezwolenie będzie wydawane na rok. Nowy wzór tablic i dowodu rejestracyjnego w kolorze zielonym oraz cennik można znaleźć na stronie ministerstwa.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w czwartek, 11 lipca

  • Podczas jazdy testowej trzeba mieć przy sobie obowiązkowo profesjonalny dowód rejestracyjny. Dokument musi okazać przedsiębiorca lub jego pracownik (któryś z nich musi być obecny z klientem podczas jazdy).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

  • Produkcja profesjonalnych tablic rejestracyjnych wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Głosowanie

  • MSWiA będzie prowadzić Rejestr Dokumentów Publicznych, w którym każdy obywatel będzie miał dostęp do wzorów dokumentów publicznych online, do opisu zabezpieczeń i metod weryfikacji autentyczności dokumentów oraz do informacji o przypadkach fałszerstw. Ma to być narzędzie do walki np. z wyłudzeniami kredytów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dokumentach publicznych

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 12 lipca

  • Ustawa wprowadza trzy rodzaje dokumentów publicznych: dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy); dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu  gospodarczego i prawnego (np. dotyczące broni, przewozu towarów niebezpiecznych) oraz mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego (np. koncesje, pozwolenia, świadectwa).
  • Za fałszowanie dokumentów publicznych (np. podrobienie dowodu osobistego) grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo więzienia do lat 2.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dokumentach publicznych

Głosowanie

#częściowo wchodzi w piątek, 12 lipca

  • Certyfikat akredytacji wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji  przedsiębiorcom zajmującym się urządzeniami kolei linowych, środkami ochrony indywidualnej (np. odzież i obuwie ochronne) oraz urządzeniami spalającymi paliwa gazowe (np. kuchenki, piecyki) musi obowiązkowo zawierać informację o odpowiednim akcie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, który dotyczy danego wyrobu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 13 lipca

  • W Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego będą gromadzone informacje m.in. dotyczące kar nakładanych na przedsiębiorców transportu drogowego (np. firmy transportowe) w związku z popełnieniem naruszenia, dokumentów, którymi nałożono takie kary, informacje o wykonaniu kar, numer rejestracyjny pojazdu, którym dokonano naruszenia.
  • Obowiązek uwzględnienia takich danych nakładają na państwa członkowskie przepisy unijne.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 14 lipca

  • Rozszerzono działanie Karty Polaka z krajów byłego Związku Sowieckiego na cały świat. Karta Polaka jest przyznawana osobom polskiego pochodzenia mieszkającym poza granicami kraju i uprawnia np. do podjęcia legalnej pracy, założenia działalności gospodarczej, podjęcia bezpłatnej nauki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy - Prawo Konsularne

Głosowanie