Nowe prawa: duże sklepy przestaną marnować żywność

Markety będą miały m.in. obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi.

#weszło w życie we wtorek, 17 września

 • Drogi portowe mogą uzyskać status dróg krajowych i uzyskać finansowanie z GDDKiA. Decyzję podejmuje w rozporządzeniu minister infrastruktury w porozumieniu z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej po zasięgnięciu opinii sejmików województw i rad miast.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

 • Aplikanci radcowscy i adwokaccy, którzy nie podeszli do egzaminu zachowują status aplikanta przez przez kolejny rok (w sumie zyskają 2 lata), aby przystąpić do niego w późniejszym terminie. Żeby skorzystać z wydłużonego terminu muszą spełnić z trzech warunków: urodzenie dziecka, powikłania związane z przebiegiem ciąży lub z powodu choroby powodującej długotrwałą niezdolność do pracy. Wcześniej, bez względu na przyczyny, obowiązywał jeden roczny termin dla wszystkich aplikantów, którzy nie podeszli do egzaminu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

 • Zmieni się struktura wewnętrzna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK ma obecnie 9 delegatur. Zmiana zakłada likwidację delegatury warszawskiej (centrala urzędu mieści się w Warszawie) oraz przeniesienie z ustawy do regulaminów określanie siedzib delegatur.
 • Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów przy prezesie UOKiK będzie liczyć 16 zamiast 9 rzeczników (jedna osoba z każdego województwa).
 • Rozszerzono uprawnienia prezesa UOKiK. M.in. uzyskał on dostęp do tajemnicy bankowej i skarbowej w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

#weszło w życie w środę, 18 września

 • Sprzedawca żywności musi zawrzeć z organizacją pozarządową umowę o przekazywaniu żywności na cele społeczne. Przez pierwsze 2 lata obowiązek dotyczy marketów i hurtowni o powierzchni powyżej 400 m2, później progi zostaną obniżone do 250 m2.
 • Sprzedawcy żywności muszą przeprowadzać w sklepach kampanie edukacyjno-informacyjne dotyczące racjonalnego gospodarowania żywnością i przeciwdziałania jej marnowania.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Zobacz najnowsze

#weszło w piątek, 20 września

 • Urzędy mają 2 lata na zapewnienie architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • Urzędy muszą wyznaczyć koordynatorów ds. dostępności, którzy mają nadzorować proces zwiększania dostępności placówek oraz przygotowywać raz na 4 lata raporty dla ministra inwestycji i rozwoju.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 • W postępowaniu karnym kuratorem reprezentującym dziecko może zostać tylko adwokat lub radca prawny, który wykazał się szczególną znajomością spraw dotyczących dziecka lub ukończył odpowiednie szkolenie. W mniej skomplikowanych sprawach ma to być osoba o wykształceniu prawniczym wykazująca znajomość potrzeb dziecka.
 • Kurator ma obowiązek informowania o przebiegu sprawy rodzica, który nie bierze w nim udziału.
 • Umożliwiono dokończenie procesów o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa po śmierci dziecka. Jeśli dziecko, które wytoczyło powództwo zmarło, postępowanie mogą dokończyć zstępni. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

#częściowo weszło w piątek, 20 września

 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR (w jej skład wchodzą: Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, morskie statki ratownicze, brzegowe stacje ratownicze) może pracować w ramach systemu równoważnego czasu pracy. Czas pracy w ciągu doby może być wydłużony do 24 godzin (w okresie rozliczeniowym do 3 mies.)

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim