Nowe prawa: duże zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

Sądy cywilne mają pracować sprawniej m.in. przez odejście od tzw. fikcyjnego doręczenia awizo oraz możliwość szybkiego oddalania bezzasadnych pozwów. Wprowadzono także korzystne rozwiązanie dla pracowników bezprawnie zwolnionych z pracy.

#weszło w poniedziałek, 4 listopada

 • Wprowadzono możliwość zwolnienia kandydata na konsula z egzaminu i szkolenia przedegzaminacyjnego. Zwolnienie obejmuje trzy przypadki: jeśli w ciągu roku od daty wyznaczenia na kandydata pisał on już taki egzamin; jeśli kandydat na konsula przestał pełnić funkcje konsularne nie później niż rok temu lub jeśli dyrektor generalny służby zagranicznej zwolni go w związku z „posiadaną przez niego wiedzą, doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami praktycznymi dającymi gwarancję właściwego wykonywania funkcji konsularnych”.
 • Kandydat na konsula zwolniony z egzaminu nadal bierze udział w szkoleniu przedwyjazdowym z wiedzy i umiejętności praktycznych, chyba, że zostanie z niego zwolniony przez dyrektora w oparciu o te same przesłanki, co w przypadku zwolnienia z egzaminu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo konsularne

Głosowanie

#weszło w czwartek, 7 listopada

 • Wdrożono do polskiego prawa zapisy dyrektywy unijnej (2014/47/UE) dotyczącej drogowej kontroli technicznej busów do przewozu powyżej 8 pasażerów, pojazdów do przewozu ładunków powyżej 3,5 t, przyczep o masie przekraczającej 3,5 t oraz niektórych ciągników kołowych (np. ciągników rolniczych).
 • Ustawa wprowadziła możliwość przeprowadzania szczegółowych kontroli takich pojazdów przez Inspekcję Transportu Drogowego (IDT) w mobilnych stacjach kontroli. Wcześniej ITD nie przeprowadzała szczegółowych badań na miejscu, tylko kierowała pojazdy do stacji diagnostycznej po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego. Dwie mobilne stacje funkcjonowały już wcześniej we Wrocławiu i Bydgoszczy. Teraz rząd planuje zakup 16 takich stacji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Głosowanie

 • W życie wchodzi duża reforma kodeksu postępowania cywilnego, której celem jest „usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych”.
 • Sąd pierwszej instancji może nakazać pracodawcy dalsze zatrudnianie pracownika, który został bezprawnie zwolniony, jeszcze przed uprawomocnieniem się orzeczenia. Dotychczas pracownicy musieli czekać do rozstrzygnięcia sprawy sądowej.
 • Zrezygnowano z zasady tzw. podwójnego awizo. Do tej pory jeśli ktoś otrzymał awizo do skrzynki dwa razy, np. podczas pobytu na urlopie, to uznawano że został poinformowany, niezależnie od tego, czy faktycznie je odebrał (tzw. fikcja doręczenia). Teraz pozywający będzie musiał odpłatnie (60 zł) zlecić komornikowi doręczenie pisma. Pozywający poniesie dodatkowe koszty, jeśli np. pozwany nie mieszka już pod danym adresem, a komornik musi ustalić nowy adres. W przypadku, kiedy pozwany mieszka w innym mieście, komornikowi należy się zwrot kosztów dojazdu. Jeśli powód wygra sprawę, będzie mógł domagać się zwrotu tego kosztu.
 • Wprowadzono nowy rodzaj posiedzenia – posiedzenie przygotowawcze. Podczas jego trwania strony będą m.in. planować harmonogram rozprawy z sędzią, usuwać braki w pismach, ustalać przedmiot sprawy i swoje stanowiska, próbować dojść do ugodowego zakończenia procesu.
 • Wprowadzono szybką ścieżkę zakończenia postępowania, jeśli powództwo jest „oczywiście bezzasadne”. Sędzia będzie mógł odrzucić takie powództwo na posiedzeniu niejawnym m.in. bez informowania pozwanego o takim pozwie, bez rozpoznania wniosków złożonych z pozwem czy też bez wzywania pozywającego do uzupełniania braków formalnych. Bezzasadność ma wynikać z treści pozwu, załączników, okoliczności dotyczących sprawy oraz faktów powszechnie znanych.
 • Nową instytucją jest także „nadużycie prawa procesowego”. Dotyczy ona sytuacji, gdy strony i uczestnicy postępowania korzystają z uprawnień w celach niezgodnych z przeznaczeniem, np. składają puste pozwy (bez sformułowania żądania rozpoznania sprawy) lub wnioski o wyłączenie sędziego, aby opóźniać postępowanie w czasie. W oparciu o tę klauzulę sąd będzie mógł karać np. grzywną, a same pisma nie będą wpływały na czas trwania postępowania.
 • Sędzia nie będzie musiał odczytywać wyroku, jeśli na ogłoszenie nikt nie przyszedł,w tym publiczność. Dotychczas istniał taki wymóg.
 • Sąd ma pobierać stałą opłatę 100 zł za uzasadnienie do orzeczenia lub zarządzenia. Chociaż sąd podczas czytania wyroku podaje ustnie przyczyny swojej decyzji, często strona wnioskuje o doręczenie pełnego uzasadnienia na piśmie. Dotychczas wnioski o uzasadnienie nie były płatne.
 • Przywrócono postępowanie gospodarcze, które funkcjonowało w Polsce do maja 2012 r. Sprawy gospodarcze będą dotyczyły m.in. przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności, umów o roboty budowlane, umów o leasing, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło, że skoro stronami takich sporów „z założenia są podmioty profesjonalne, można na nie nałożyć surowsze wymagania i rygory procesowe”. W związku z tym w sporach gospodarczych nie ma m.in. możliwości zmieniania wniesionego powództwa. Skrócono terminy obowiązujące strony, na wznowienie postępowania jest 5 zamiast 10 lat. Strony mają także obowiązek przywołania wszystkich dowodów w pozwie lub odpowiedzi na pozew. Dowody przywołane później nie będą mogły zostać wzięte pod uwagę, chyba że strona udowodni, że nie mogła ich wcześniej zgłosić.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

Głosowanie

 • Polska ratyfikowała konwencję nr 188 wprowadzającą minimalne standardy dotyczące pracy rybaków na statkach.
 • Konwencja określa m.in. minimalny wiek wymagany do pracy na statkach. Rybak musi mieć ukończone 18 lat, ale dopuszczalne jest zatrudnienie osoby, która ukończyła 16 lat pod określonymi warunkami.
 • Konwencja wprowadza także wymogi dotyczące ochrony zdrowia rybaków. Każdy rybak musi posiadać świadectwo zdrowia na okres 2 lat, młodociany rybak – na rok. Armator pokrywa koszty badania.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.

Głosowanie

#częściowo weszło w czwartek, 7 listopada

 • Sąd uzasadnia z urzędu, a nie na wniosek, postanowienia i zarządzenia (na które przysługuje zażalenie) wydane w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym na posiedzeniach niejawnych. Pisemne uzasadnienie powinno powstać w ciągu tygodnia od wydania postanowienia, które doręcza się stronom już wraz z uzasadnieniem.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Głosowanie

#częściowo weszło w piątek, 8 listopada

 • Minister finansów, inwestycji i rozwoju pełni rolę jednostki zarządzającej w ramach OpenPEPPOL – europejskiej organizacji pozarządowej zajmującej się komunikacją elektroniczną przedsiębiorców z instytucjami europejskimi (Ministerstwo przystąpiło do organizacji w 2017 r.). Organizacja zarządza systemem PEPPOL służącym do przekazywania faktur oraz innych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi w formie elektronicznej w Unii Europejskiej.
 • Zgodnie z nowymi zapisami minister może powierzyć część wynikających z tej roli zadań instytutowi badawczemu lub instytutowi działającemu w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Minister zapewnia finansowanie takiego przedsięwzięcia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych

Głosowanie

#weszło w sobotę, 9 listopada

 • Zreformowano Fundusz Żeglugi Śródlądowej zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zrezygnowano z obowiązku wpłacania do Funduszu składek przez armatorów śródlądowych.
 • Wprowadzono także nowe instrumenty, m.in. umorzenie części kredytów preferencyjnych dla armatorów po spełnieniu warunków – braku kar i zaległości w płatnościach.
 • Poszerzona została również grupa beneficjentów pieniędzy z Funduszu o armatorów statków pasażerskich, statków utrzymaniowo-technicznych i armatorów zagranicznych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

Głosowanie