Nowe prawa: Dyrektywa policyjna o danych osobowych i wsparcie finansowe dla rolników

Ochrona danych osobowych wykorzystywanych przez policję, pomoc finansowa w spłacie zadłużeń dla rolników oraz ułatwienia w dostępie do dokumentacji medycznej zmarłego bliskiego.

#weszło w środę, 6 lutego

 • Unijna dyrektywa DODO, czyli tzw. dyrektywa policyjna ma na celu uregulować kwestie ochrony danych osobowych w sektorze bezpieczeństwa przez policję oraz inne służby.
 • Nadzór nad przetwarzaniem danych przekazano Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który rozpatruje skargi osób, których prawa zostały naruszone (taka osoba ma 30 dni od informacji o naruszeniu na złożenie skargi) oraz przeprowadza kontrole przetwarzania danych.
 • Osoby, których dane są przetwarzane uzyskały m.in. prawo do informacji, że dane są przetwarzane, dostęp do przetwarzanych danych, prawo do sprostowania nieprawdziwych informacji na swój temat czy prawo do domagania się usunięcia danych, jeśli zostały pozyskane bezprawnie.
 • Administrator danych moze w pewnych przypadkach (np. jeśli utrudnia to zwalczanie przestępstw, zagraża bezpieczeństwu narodowemu) odmówić np. udzielenia informacji lub ich usunięcia.
 • Ze stosowania przepisów o ochronie danych włączono pięć służb specjalnych: CBA, ABW, AW, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego. Oznacza to, że osoby, których dane znajdują się w rękach służb specjalnych nie skorzystają z przyznanych praw.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Głosowanie

#weszło w piątek, 8 lutego

 • Rolnicy, którzy od co najmniej 3 lat prowadzą działalność rolniczą i są niewypłacalni lub grozi im niewypłacalność (ale nie gospodarstwa w fazie likwidacji lub upadłości) otrzymali dodatkowe możliwości pomocy ze strony państwa.
 • Chodzi tu o rolników, którzy w związku z np. szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych czy kryzysami na rynkach rolnych zaciągnęli kredyty, aby móc dalej prowadzić produkcję rolną, a teraz mają problemy z ich spłatą (według danych Ministerstwo Rolnictwa ok. 2 tys. producentów rolnych).
 • Zgodnie z nowymi przepisami zadłużeni rolnicy mogą skorzystać z czterech form pomocy ze strony państwa:
  • preferencyjny bankowy kredyt restrukturyzacyjny – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest wtedy partnerem rolnika i udziela dopłat do oprocentowania kredytów na podstawie umów z bankami;
  • pożyczka udzielana przez ARiMR na spłatę zadłużenia – pieniądze pochodzą ze środków budżetowych, ale jest oprocentowana komercyjnie;
  • gwarancja spłaty kredytu restrukturyzacyjnego – udziela jej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bankowi;
  • przejęcie zadłużenia przez KOWR (w sytuacji, kiedy inne formy nie są możliwe). Dotyczy jedynie właścicieli nieruchomości rolnych, gdyż oznacza czasowe przejęcie przez KOWR nieruchomości rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 • Wniosek o pomoc rolnik składa przez formularz internetowy na stronie ARIMR (w przypadku pożyczki) lub KOWR (przy pozostałych trzech formach pomocy).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Zobacz najnowsze

Głosowanie

#weszło w sobotę, 9 lutego

 • Dostęp do dokumentacji zmarłego może uzyskać osoba bliska (małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazaną przez pacjenta), nawet jeśli zmarły nie upoważnił jej do tego za życia, o ile udostępnieniu nie sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia (sprzeciw dołączony do dokumentacji).
 • Sprzeciw pacjenta nie jest bezwzględny. Można go złamać w sytuacji, gdy jest to niezbędne “w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta” lub “dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej”. Sąd rozstrzygnie taką sprawę na wniosek osoby bliskiej. Również w sytuacji sporu między bliskimi sprawą zajmuje się sąd na wniosek bliskiego lub lekarza.
 • Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w przypadku śmierci pacjenta jego dokumentacja mogła być udostępniana tylko osobie upoważnionej lub osobie, która była przedstawicielem ustawowym zmarłego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Głosowanie