Nowe prawa: głosowanie korespondencyjne, kolej i adres zameldowania

Od początku epidemii w Polsce działania legislacyjne Sejmu są ukierunkowane głównie na walkę z kryzysem. Podsumowujemy jakie prawa weszły w życie od 28 kwietnia do 12 maja.

#częściowo weszło we wtorek, 28 kwietnia

Obywatel może za pomocą portalu Gov.pl pobrać zaświadczenie o adresie zameldowania po potwierdzeniu swojej tożsamości przy pomocy profilu zaufanego lub e-dowodu (podpis osobisty). Zaświadczenie pobrane w ten sposób w formacie PDF będzie opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra cyfryzacji. Zaświadczenie zachowuje wartość urzędową tylko w postaci elektronicznej, nie może być drukowane.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy - Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw

#częściowo weszło w poniedziałek, 4 maja

Do 18 maja Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów musi przekazać Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych imienne wykazy swoich pracowników wraz z podaniem stanowisk pracy (to samo muszą zrobić inspektorzy na szczeblu wojewódzkim). Ma to związek z przejęciem części kompetencji UOKiK przez Inspekcję Handlową – pracownicy zostaną w związku z tym przeniesieni. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze

#weszło w życie w sobotę, 9 maja

Weszła w życie podpisana przez prezydenta w piątek 7 maja tzw. ustawa korespondencyjna dotycząca wyborów prezydenckich. Ustawa miała umożliwić przeprowadzenie 10 maja wyborów drogą korespondencyjną bez komisji wyborczych i głosowania w lokalach. Chociaż data wyborów uległa zmianie, prawdopodobnie w nowym terminie odbędą się one właśnie w sposób korespondencyjny. Według tej ustawy każdy otrzyma pakiet wyborczy do skrzynki, a po oddaniu głosu zaniesie go do wyznaczonej skrzynki nadawczej. Więcej o ustawie pisaliśmy TUTAJ.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

#weszło we wtorek, 12 maja

Nowe przepisy dotyczące zarządzania infrastrukturą kolejową wynikają z dyrektywy unijnej. Zmiany mają wzmocnić niezależność i bezstronność firm zarządzających w relacjach z przewoźnikami, m.in. poprzez zakaz pełnienia przez jedną osobę jednocześnie u zarządcy i przewoźnika kolejowego funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej lub zajmowania stanowisk kierowniczych. Wzmocniona została także przejrzystość finansowa przez wyposażenie w nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Od teraz może np. opiniować umowy zawierane przez zarządcę i przewoźnika oraz przeprowadzać i inicjować audyty u zarządców. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw