Nowe prawa: gmina sprawdzi majątki lokatorów mieszkań komunalnych

Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych oraz dodatkowe wymogi dla osób ubiegających się o mieszkania komunalne.

#wchodzi w czwartek, 18 kwietnia

  • Wykonawcy muszą obowiązkowo wystawiać faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych, w umowach o koncesji na roboty budowlane i partnerstwie publiczno-prawnym.

Projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Głosowanie

  • W życie wchodzi specustawa, która ma przyspieszyć budowę rurociągu ropy naftowej z Gdańska do Płocka oraz budowę rurociągu paliwowego Boronów - Trzebinia. Za przeprowadzenie inwestycji będzie odpowiedzialna spółka skarbu państwa PERN.

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 19 kwietnia

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie pobierać próbki papierosów w miejscu ich produkcji (obecnie robi to sam producent) w celu przebadania maksymalnego poziomu wydzielanych w dymie papierosowym substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Głosowanie

Zobacz najnowsze

  • Dwa instytuty badawcze: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu zostały przekształcone w instytucje kultury. Dotacje placówkom będzie przyznawać minister kultury i dziedzictwa narodowego zamiast ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 20 kwietnia

  • Armatorzy mogą ubiegać się o nowe dokumenty uprawniające do żeglugi. Uzupełniające świadectwo zdolności żeglugowej ma umożliwić żeglugę po drogach wodnych, gdzie obowiązują dodatkowe wymagania techniczne, a unijne świadectwo zdolności żeglugowej zastąpi dotychczasowy dokument bezpieczeństwa statku i będzie uprawniać do żeglugi po wodach w Polsce i w państwach europejskich. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Głosowanie

#częściowo wchodzi w niedzielę, 21 kwietnia

  • Osoby ubiegające się o wynajem mieszkań komunalnych muszą złożyć oprócz deklaracji o wysokości dochodów oświadczenie majątkowe obejmujące 3 miesiące wstecz.
  • Wysokość dochodów osób wynajmujących mieszkania komunalne będzie cyklicznie (nie wcześniej niż co 2,5 roku) weryfikowana. Jeśli zmieniły się dochody, gmina podniesie czynsz.

Ścieżka prac nad projektem o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie