Nowe prawa: kary dla pracodawców dłużników alimentacyjnych

Od 1 grudnia ci, którzy zatrudniają nielegalnie dłużnika alimentacyjnego lub ukrywają jego zarobki, mogą za to zapłacić. Poza tym wchodzi w życie kolejna ustawa covidowa oraz przepisy ułatwiające cudzoziemcom podjęcie pracy na wizie humanitarnej.

#30 listopada

Od 30 listopada obowiązuje tzw. ustawa antyprzemocowa, która wprowadza ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące ofiar przemocy domowej. Od teraz policja, wezwana przez ofiarę do interwencji domowej, może, jeśli istnieje zagrożenie zdrowia lub życia, wydać sprawcy przemocy nakaz natychmiastowego opuszczenia domu na 14 dni oraz zakaz zbliżania się do bezpośredniego otoczenia domu. Wcześniej te uprawnienia przysługiwały tylko sędziemu i prokuratorowi, co powodowało, że takie sprawy trwały znacznie dłużej. Niezastosowanie się przez sprawcę przemocy do nakazu bądź zakazu grozi grzywną, aresztem lub więzieniem. Sąd może po 14 dniach przedłużyć tę decyzję.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

#1 grudnia

W życie wchodzą zmiany w przepisach podatkowych, które m.in. wydłużają obowiązywanie rozwiązań wprowadzonych tarczami antykryzysowymi. Chodzi np. o możliwość jednorazowego amortyzowania środków trwałych, np. maszyn nabytych do produkcji towarów związanych z walką z COVID-19 (np. jednorazowych rękawiczek i maseczek) oraz o możliwość odliczania od podatku darowizny komputerów i tabletów, które zostały przekazane szkołom i organizacjom pożytku publicznego. Większość rozwiązań, estoński CiT czy ulga abolicyjna, wejdą w życie z początkiem 2021 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Cudzoziemcy z wizami humanitarnymi mogą ubiegać się w Polsce o pracę. Dzięki rozporządzeniu ministra rozwoju, pracy i technologii zrobią to w trybie uproszczonym, bez obowiązku uzyskania najpierw zezwolenia na pracę. Z wizy humanitarnej mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy szukają schronienia ze względu na sytuację w swoim kraju (np. ryzyko prześladowań). W tym roku w Polsce z tej formy legalizacji pobytu często korzystają obywatele Białorusi. 

Katalog osób, które mogą w Polsce od razu legalnie podjąć pracę poszerzono o cudzoziemców z wizami z adnotacją „Poland. Business Harbour”. Jest to program (skierowany również do Białorusinów) umożliwiający wjazd do kraju m.in. przedsiębiorcom z branży IT i programistom. Ułatwienie dotyczy także  medyków, czyli np. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu. 

Oprócz ułatwień zmiana ustawy o cudzoziemcach wprowadza też nowy obowiązek – wszyscy cudzoziemcy muszą posiadać podróżne ubezpieczenie medyczne na cały okres pobytu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze

Pracodawcy, którzy umożliwiają dłużnikom alimentacyjnym uchylanie się od płacenia zaległych alimentów, zapłacą wysokie kary – od 1,5 do 45 tys. zł. 

Kary grożą tym, którzy nielegalnie zatrudniają dłużników lub zatajają wysokość wypłacanych im wynagrodzeń. Chodzi o pracowników-dłużników, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych i którzy zalegają ze spłatą dłużej niż 3 miesiące.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

#4 grudnia

W życie wchodzi część tzw. pakietu deregulacyjnego, który ma ułatwić procedurę rejestracji samochodu. Do zmian należy m.in. możliwość rejestracji samochodu w dowolnym miejscu pobytu, a nie tylko w miejscu stałego zamieszkania. Innym ułatwieniem dla kierowców ma być koniec obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy skończy się miejsce na pieczątki ze stacji diagnostycznej. O wymianie zadecyduje kierowca, a jeśli z niej zrezygnuje, dostanie zaświadczenie na osobnej kartce bez odbicia pieczątki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

#6 grudnia

Wchodzi w życie kolejna ustawa covidowa. Tym razem dotyczy m.in. mandatów za brak maseczki, zasad kierowania medyków do pracy przy COVID-19 czy dodatków finansowych dla medyków pracujących przy epidemii. W tej ustawie dodatki są dla wszystkich medyków, ale kolejna ustawa ograniczająca te przepisy (jedynie do medyków skierowanych przez wojewodę do pracy) została już podpisana. Jedną z istotnych zmian jest tzw. klauzula dobrego samarytanina, czyli zwolnienie medyków z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii (chyba że doszło do „rażącego niezachowania ostrożności”).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19