Nowe prawa: korytarz życia ustawowym obowiązkiem każdego kierowcy

Zmiany w prawie drogowym określają także zasady tworzenia tzw. suwaka, gdy w jeden pas jest zablokowany. W życie wchodzą też m.in. ułatwienia w tworzeniu polskich związków sportowych oraz nowe zasady zwracania kosztów dojazdu do szkoły rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

#weszło w życie we wtorek, 3 grudnia

 • Polska przystąpi do Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), jednej z trzech organizacji wyspecjalizowanych w ramach systemu ONZ (są to organizacje niezależne, z własnym budżetem, organami i władzami, połączone z ONZ porozumieniami), zajmujących się rolnictwem. Polska należy już do pozostałych dwóch – Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowego Programu Żywnościowego. 
 • W skład IFAD wchodzi 176 państw. Do jego celów należą m.in. zmniejszanie ubóstwa na obszarach wiejskich czy zwiększenie produkcji żywnościowej. IFAD realizuje swoje cele głównie przez pożyczki i dotacje udzielane na preferencyjnych warunkach na finansowanie programów wsparcia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.

 • Zmienił się sposób wyliczania kosztów przejazdu, na podstawie którego rodzicom  zwracane są koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Przyjęto formułę, która uwzględnia liczbę kilometrów, cenę paliwa oraz średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów. Nowe kwoty mają być wyższe od obecnych. 
 • Przepisy zostały znowelizowane w związku z wyrokiem Trybunał Konstytucyjnego (sygn. akt S 1/17). W uzasadnieniu TK uznał, że brak określenia zasad wyliczania kosztów prowadzi do tego, że w różnych gminach są to różne kwoty, określane jednostronnie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 
 • Zwroty kosztów są wypłacane przez samorządy na podstawie umów zawieranych z rodzicami. Rodzice mogą wypowiedzieć dotychczasowe umowy w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe

#częściowo weszło w życie we wtorek, 3 grudnia

 • Jeśli samorząd zawiera umowę o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego bezpośrednio (z pominięciem przetargu) z małym lub średnim przedsiębiorcą, który korzysta z max. 23 środków transportu, może zawrzeć umowę o wyższej wartości (2 mln zamiast 1 mln zł rocznie) lub na więcej kilometrów (600 tys. zamiast 300 tys. km rocznie), niż zgodnie z dotychczasowymi kryteriami. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

#weszło w życie w środę, 4 grudnia

 • Ułatwiono procedurę uzyskiwania statusu polskiego związku sportowego (PZS) przez związki sportowe. Dla związków sportowych otrzymanie statusu PZS może oznaczać m.in. możliwość utworzenia reprezentacji, przeprowadzania mistrzostw kraju oraz dostęp do większego wsparcia finansowego.
 • Dotychczas związek sportowy, który chciał otrzymać od ministra sportu i turystyki zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego musiał mieć zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim lub innej międzynarodowej federacji sportowej, która została uznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl).
 • Po zmianach o taki status mogą ubiegać się nie tylko związki z federacji uznawanych przez MKOI, ale także inne związki działające w ramach dyscyplin nieolimpijskich.
 • Ustawa rozszerzyła kompetencje ministra w tym zakresie. Teraz, żeby zostać PZS, trzeba posiadać zaświadczenie od jakiejkolwiek federacji, niekoniecznie uznanej przez MKOI, o ile znajdzie się ona w wykazie zaproponowanym przez ministra. Oprócz tego minister, przyznając status, będzie brał pod uwagę kryteria takie, jak m.in. popularność sportu (np. liczba transmisji czy informacji w internecie), poziom rozwoju (np. udział trenerów w konferencjach i kursach doszkalających), udział w systemie walki z dopingiem (np. tworzenie warunków do przeprowadzania kontroli antydopingowych).
 • Ministerstwo oszacowało, że zmieniona ustawa dotyczy 27 związków sportowych w sportach nieolimpijskich oraz ok. 5-10 związków, które jeszcze nie otrzymały z różnych przyczyn statusu (wykaz istniejących związków można znaleźć TUTAJ). 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o sporcie

Zobacz najnowsze

#weszło w życie w czwartek, 5 grudnia

 • Polska ratyfikowała tzw. Konwencję 108+, czyli protokół zmieniający Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Protokół rozszerza zakres działania Konwencji na wszystkie rodzaje przetwarzania danych osobowych. Za dane wrażliwe uznano dodatkowo dane biometryczne i genetyczne. Protokół zawiera także m.in. zapisy dotyczące wymiany informacji między państwami-stronami Konwencji oraz roli Komitetu, który będzie monitorował wdrażanie zaktualizowanych przepisów w krajach-stronach.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r

#częściowo weszło w życie w czwartek, 5 grudnia

 • Sędziowie w postępowaniu karnym muszą przygotowywać uzasadnienia wyroków na formularzach określonych przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Formularze mają formę tabeli podzielonej na osobne części, dotyczące np. dowodów, podstawy prawnej do wyroku, wymiaru kary.
 • Orzeczenie lub zarządzenie ogłaszane na posiedzeniu jawnym w postępowaniu karnym uznaje się na ogłoszone, jeśli na ogłoszeniu nikt się nie stawił. Nie dotyczy to wyroków wydawanych na rozprawie.
 • Wyrok doręcza się w formie pisemnej podmiotom, które mogą wnieść środek zaskarżenia. Wcześniejszy zapis wskazywał tylko na środek odwoławczy, przez co nie brano pod uwagę np. możliwości wniesienia sprzeciwu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

#weszło w piątek, 6 grudnia

 • Kierowcy mają ustawowy obowiązek utworzenia „korytarza życia”, aby umożliwić służbom dotarcie do osób poszkodowanych. Korytarz polega na tym, że auta jadące prawym i lewym pasem muszą zjechać odpowiednio bliżej prawej i lewej krawędzi drogi, aby przepuścić pojazd ratunkowy. W przypadku kilku pasów ruchu korytarz zawsze powstaje po lewej stronie między skrajnym lewym pasem, a pozostałymi.
 • Według badań sporządzonych w Austrii, na które powołuje się Ministerstwo Infrastruktury, utworzenie korytarza może przyspieszyć dojazd pojazdów ratunkowych do miejsca zdarzenia o 4 minuty i zwiększyć szanse na przeżycie ofiar o 40 proc. 
 • Kolejne przepisy ustawy dotyczą tzw. jazdy na suwak. Chodzi tu o umożliwienie kierowcom włączenie się do ruchu w sytuacji zwężenia jezdni (np. jeden pas został wyłączony z ruchu przez remont). Przepisy wskazują, że kierowca jadący drożnym pasem jezdni ma obowiązek wpuścić kierowcę znajdującego się na pasie zamkniętym. Kierowca jadący zablokowanym pasem może włączyć się do ruchu dopiero, kiedy dojedzie do końca jezdni. Kierowcy muszą zmieniać pas pojedynczo. Jeśli pasy są trzy, auta włączają się do ruchu naprzemiennie i pojedynczo, raz z prawego, a raz z lewego pasa. 
 • Za niestosowanie się do nowych przepisów grożą mandaty od 20 do 500 zł (o kwocie decyduje policjant). Karane będzie również przejeżdżanie przez korytarz życia przez kierowcę nieuprzywilejowanego auta, żeby ominąć korki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym