Nowe prawa: loty ważnych osób w państwie na nowych zasadach

Oprócz tego m.in. uruchomienie rejestru sprawców kradzieży oraz więcej odszkodowań za represje z okresu PRL.

#weszło we wtorek, 29 października

 • Rozszerzono grupę osób uprawnionych do odszkodowań za represje z okresu PRL-u o osoby, którym zasądzono wyrok, orzeczenie lub decyzję o aresztowaniu, uwięzieniu lub internowaniu, ale jej nigdy nie wykonano np. dlatego, że osoba ta ukrywała się. Uznano, że takie osoby również ponosiły konsekwencję działalności opozycyjnej i należy im się zadośćuczynienie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Głosowanie

 • Przedłużono zasady (ich aktualne obowiązywanie zakończy się z końcem 2019 r.) obliczania wpłaty do budżetu państwa tzw. janosikowego na lata 2020 i 2021. Janosikowe to pieniądze wpłacane do budżetu przez najbogatsze województwa, gminy i powiaty, wykorzystywane na pomoc biedniejszym regionom. Obecne zasady obliczania wpłat są uciążliwe dla wielu samorządów i od lat postulowana jest ich reforma, m.in. przez Związek Miast Polskich. Jak zapowiadają przedstawiciele Ministerstwa Finansów ustawa ma być rozwiązaniem tymczasowym, zanim nie zostanie przygotowana szersza reforma.
 • Ustawa wprowadziła zmianę związaną z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. – teraz samorządy, które przez błędne wyliczenia nie ze swojej winy, otrzymały niższe subwencje niż im się należało, mogą domagać się wyrównania.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Głosowanie

#weszło w środę, 30 października

 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zyskał możliwość tworzenia oddziałów zamiejscowych, w tym oddziałów zagranicznych. Obecnie PISM nie prowadzi żadnego zamiejscowego biura krajowego lub zagranicznego (funkcjonuje tylko siedziba w Warszawie). Utworzenie oddziału będzie wymagało zgody premiera i pozytywnej opinii ministra spraw zagranicznych. Pierwsze placówki prawdopodobnie powstaną w Brukseli i Waszyngtonie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Głosowanie

 • Określono kto będzie mógł przebywać w samolocie podczas lotów najważniejszych osób w państwie – loty z tzw. statusem HEAD. Zgodnie z ustawą na pokładzie samolotu może znajdować się prezydent, premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, a także członkowie oficjalnych delegacji, obsługa techniczna, medyczna lub organizacyjna i dziennikarze.
 • Każdy lot prezydenta będzie misją oficjalną. Mogą w nim uczestniczyć członkowie rodziny prezydenta oraz osoby przez niego zaproszone.
 • W lotach pozostałych osób uprawnionych do korzystania z lotów ze statusem HEAD  nie mogą uczestniczyć członkowie ich rodzin (chyba że należą do oficjalnej delegacji).
 • Za organizację lotów odpowiadają szefowie kancelarii prezydenta, premiera, sejmu i senatu.
 • Oficjalne misje prezydenckie mają pierwszeństwo przed innymi lotami.
 • Zaplanowano utworzenie Centralnego Rejestru Lotów, w którym zostaną zgromadzone dane o datach, trasach oraz pasażerach przelotów VIP. Zostanie on uruchomiony w przyszłym roku.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie

Głosowanie

#częściowo wchodzi w czwartek, 1 listopada

 • Preparaty smarowe syntetyczne (CN 3403) objęte dotychczas zerową stawką akcyzową mają zostać objęte stawką akcyzy w wysokości 1180 zł za 1000 litrów. Taka sama stawka obowiązuje już na oleje smarowe mineralne. Zmiana ma ukrócić praktykę nieprawidłowego klasyfikowania oleju w celuuniknięcia podatku.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Ruszy elektroniczny rejestr wykroczeń prowadzony przez Komendanta Głównego Policji. Znajdą się w nim pozyskane przez policję dane o sprawcach wykroczeń, osobach podejrzanych o ich popełnienie, obwinionych i ukaranych za wykroczenia przeciwko mieniu (np. kradzież mienia, paserstwo). Policja będzie mogła zbierać i wykorzystywać te dane bez wiedzy i zgody tych osób. Rejestr będzie dostępny dla policji, prokuratury i sądów. Dzięki temu sądy będą miały dostęp do informacji np. o kolejnych kradzieżach dokonanych przez tę samą osobę w innej części kraju i będą mogły stosować wyższe kary za recydywę.
 • Powstanie Rejestru budzi wątpliwości Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ znajdą się w nim dane wrażliwe (m.in. źródła utrzymania, warunki rodzinne, a także dane o osobach będących ofiarami kradzieży) nie tylko o sprawcach, ale także o osobach obwinionych (osoba przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie), które w świetle prawa nadal są niewinne.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 1 listopada

 • Zmieniono plan finansowy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 2019 r., tak aby sfinansować program poprawy sprawności dzieci i młodzieży (SKAUT). W tym celu przesunięto 2 mln zł środków z tego roku na przyszły rok.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zacznie działać przy ministrze spraw wewnętrznych, zamiast, tak jak dotychczas, przy ministrze infrastruktury.
 • Uzupełniono wymagania dla członków komisji o nowe przesłanki. Teraz mają oni m.in. zakaz świadczenia pracy lub usług na rzecz jakiegokolwiek zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnika kolejowego lub użytkownika bocznicy kolejowej (wcześniej zakaz świadczenia pracy obejmował tylko te podmioty, których dotyczył badany wypadek kolejowy).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 

Głosowanie

 • Zlikwidowano specjalny podatek węglowodorowy, pobierany od podmiotów zajmujących się wydobyciem gazu łupkowego. Kiedy w 2013 r. przygotowywano ustawę wprowadzającą ten podatek, prognozowano większe zainteresowanie inwestorów wydobyciem gazu w Polsce. Od tego czasu liczba wydanych na wydobycie koncesji spadła o ok. 80 proc., przez co według Ministerstwa Finansów ustawa przestała spełniać swoją rolę.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Głosowanie