Nowe prawa: Mama 4 plus, jawne płace w NBP oraz wyższe emerytury

Ujawnienie zarobków pracowników NBP, emerytury dla matek czworga dzieci oraz nowe kwoty najniższych emerytur i rent – to nowe prawa, które weszły w życie na przełomie lutego i marca. 

#weszło w środę, 27 lutego

  • Pracownicy Narodowego Banku Polskiego (członkowie zarządu, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów) muszą składać oświadczenia majątkowe.
  • Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenia prezesa NBP, zarządu, dyrektorów i wicedyrektorów staną się jawne i będę publikowane co roku do 31 marca za rok poprzedni w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • Wynagrodzenia pracowników NBP, z wyłączeniem członków zarządu i wiceprezesów, nie mogą przekroczyć 60 proc. wynagrodzenia prezesa NBP. Pensja prezesa i wiceprezesów NBP ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów dotyczących osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

#weszło w piątek, 1 marca

Zobacz najnowsze

  • Kobiety, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, otrzymały prawo do minimalnej emerytury (w przypadku śmierci lub nieobecności matki także ojcowie lub opiekunowie).
  • Świadczenie przyznawane jest na wniosek złożony w ZUS-ie i dotyczy osób, które nie nabyły dotychczas prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od najniższej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

  • Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura będzie wynosić 1100 zł brutto (wcześniej 1000 zł).
  • Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1100 zł miesięcznie (wcześniej 1000 zł), a przy częściowej niezdolności do pracy – 825,00 zł (wcześniej 750 zł).
  • Podstawa wyliczania renty inwalidzkiej wzrosła z 2439,79 zł do 2629,17 zł (renta stanowi określony procent podstawy w zależności od grupy inwalidzkiej).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie