Nowe prawa: nowa ścieżka pomocy dla bezrobotnych

Urzędy pracy mają udzielać pomocy szybciej i bez dodatkowej biurokracji.

#wchodzi w środę, 12 czerwca

  • Zlikwidowano obowiązek wydawania przez prezesa IPN zaświadczeń o figurowaniu na tzw. liście Wildsteina, czyli katalogu ok. 160 tys. funkcjonariuszy, współpracowników oraz kandydatów na współpracowników służb PRL. Zaświadczenie odnosiło się tylko do tego katalogu, a nie do całości zasobu archiwalnego Instytutu, co mogło rodzić wątpliwości (np. ktoś może nie znajdować się w tym katalogu, ale w innych aktach).
  • Do ustawy wpisano obowiązek prowadzenia przez IPN internetowego inwentarza archiwalnego (funkcjonował już wcześniej) i określono szczegółowo, jakie informacje muszą być publikowane (obowiązkowe m.in. sygnatura, tytuł, ale może być uzupełnione np. o kryptonim, daty skrajne).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 14 czerwca

  • Skrócono procedurę pomocy bezrobotnym. Powiatowe urzędy pracy zwolniono z obowiązku ustalania profilu pomocy dla bezrobotnych (funkcjonowały trzy rodzaje profili: dla bezrobotnych samodzielnych i aktywnych, dla bezrobotnych wymagających intensywnego wsparcia i dla bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy). Zamiast tego urzędy będą stosować indywidualne plany działania (mogą stosować dowolne formy pomocy dostosowane do sytuacji konkretnych osób), co ma pozwolić zmniejszyć biurokrację i przyspieszyć proces otrzymywania ofert.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zobacz najnowsze

Głosowanie

#częściowo wchodzi w niedzielę, 16 czerwca

  • Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będą wydawane jedynie do 15 czerwca 2019 r. Od 16 czerwca nie będzie nowych zezwoleń, ponieważ ustawa wprowadza inną formę wsparcia dla przedsiębiorców. Ma ona obowiązywać na terenie całej Polski, a nie tylko w poszczególnych strefach. Strefy mają zostać zlikwidowane w  2026 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Głosowanie