Nowe prawa: nowe oznaczenia produktów energooszczędnych

Będą kary za brak etykiet dla dostawców i sprzedawców .

#częściowo wchodzi we wtorek, 18 czerwca

  • W umowie sprzedaży energii strony mogą wskazać dostawcę rezerwowego, który dostarczy prąd lub gaz, jeśli dotychczasowy dostawca nie będzie mógł tego zrobić np. w sytuacji, gdy wygasła umowa (żeby nie przerywać ciągłości dystrybucji). 
  • Przedsiębiorcy dostarczający energię (np. Tauron, Energa) zawierają umowy z innymi sprzedawcami na świadczenie usług w ich miejsce w ramach dostaw rezerwowych i publikują ich listę na swojej stronie internetowej. 
  • Kupujący energię zawierając umowę mogą wskazać firmę z listy, która będzie ich dostawcą rezerwowym.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Głosowanie

#wchodzi w środę, 19 czerwca

  • Zmienią się oznaczenia informujące o zużyciu przez dany produkt energii. Zamiast obecnej skali, w której np. A+++ oznacza urządzenie najbardziej oszczędne, nowa skala będzie miała oznaczenia od A do G (gdzie A będzie najbardziej energooszczędne).
  • Trzy organy: Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej (WIIH), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) będą kontrolować dostawców oraz sprzedawców produktów związanych z energią (np. lodówek). Za niewywiązanie się obowiązku etykietowania grożą kary finansowe.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 20 czerwca

  • Polska ratyfikowała umowę o partnerstwie strategicznym między państwami Unii Europejskiej a Japonią. Umowa ma się przyczynić do wzmocnienia stosunków gospodarczych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r.

Głosowanie

  • Zmieniono katalog kar za uchybienia w klasyfikowaniu zwierząt rzeźnych dla przedsiębiorstw prowadzących rzeźnie. Tusze zwierząt rzeźnych są klasyfikowane ze względu na zawartość mięsa (np. klasa S to powyżej 60 proc. mięsa w tuszy). Etykiety zawierają także informacje o m.in. nazwie rzeźni, dacie uboju. Zgodnie z ustawą karalne są błędy w określaniu kategorii, nieprzekazywanie dostawcom zwierząt wyników klasyfikacji tusz wieprzowych (wyniki muszą być przekazywane obowiązkowo, a część przedsiębiorców wykorzystuje je do rozliczeń finansowych z dostawcą) oraz nieprowadzenie dziennej ewidencji kontrolnej funkcjonowania metod automatycznej klasyfikacji tusz (dzięki niej mięso może być klasyfikowane poprzez komputerową analizę zdjęć).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 21 czerwca

  • Zlikwidowano lukę w prawie pocztowym (ustawa odsyłała do przepisów kodeksu cywilnego, których już nie ma). Chodzi m.in. o przepisy, zgodnie z którymi poczta w sytuacji, gdy nie może oddać przesyłki zawierającej pieniądze ani nadawcy ani odbiorcy, dostarcza ją staroście (np. do Biura Rzeczy Znalezionych). 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 22 czerwca

  • Podmioty udzielające pomocy publicznej (np. instytuty lub fundusze udzielające dotacji, ministerstwa) składają sprawozdania bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą specjalnej aplikacji (aplikacja SHRIMP udostępniana przez UOKIK albo Krajową Administrację Skarbową), a nie przez inne organy nadzorujące.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Głosowanie