Nowe prawa: obniżka PIT oraz 500+ dla osób niepełnosprawnych

Oprócz tego m.in. szkoły doktorskie na uczelniach wyższych oraz zmiany dotyczące rozpraw w sprawach karnych.

#częściowo weszło w poniedziałek, 30 września

 • Przepisy dotyczące wymiany danych między ZUS a NFZ oraz ochrony tych danych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

#weszło we wtorek, 1 października

 • Uproszczono warunki wypłacania rolnikom zaliczek na poczet dopłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (np. płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, na zalesienie). Rolnicy otrzymają dopłaty, nawet jeśli nie wystąpiły w danym roku okoliczności mogące powodować problemy finansowe.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli

 • Obniżono podatek PIT z 18 proc. do 17 proc. Zachowano stawkę 32 proc. dla dochodów powyżej 85 528 zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Tzw. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymają 500+.
 • Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek i mieć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • Świadczenie będzie przysługiwać osobom, które nie pobierają emerytury, renty lub innego świadczenia (np. zasiłku) albo pobierają, ale łącznie nie przekraczają one 1600 zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

#częściowo weszło we wtorek, 1 października

 • Na polskich uczelniach wyższych uruchomiono szkoły doktorskie. Szkoły doktorskie będą interdyscyplinarne, prowadzone przez całe uczelnie. Zastąpią studia trzeciego stopnia prowadzone osobno przez wydziały. 
 • Wszyscy doktoranci otrzymają stypendium. 
 • Kształcenie doktoranta trwa od 6 do 8 miesięcy. Jest bezpłatne. 
 • Szkoły doktorskie zamiast ogólnouczelnianych regulaminów będą miały swoje regulaminy, w których zostaną określone m.in. zasady wyznaczania promotorów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

#weszło w piątek, 4 października

 • Osoba kierująca placówką dla niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku może ograniczyć możliwość samodzielnego jej opuszczania osobom, dla których brak opieki stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia. Musi mieć jednak zaświadczenie lekarskie wydane na okres max. 6 mies. Rodzina danej osoby może w takiej sytuacji wystąpić do sądu o zniesienie ograniczenia.
 • Podmiot, który został już ukarany za prowadzenie placówki dla niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku bez odpowiedniego zezwolenia, a otworzył kolejną placówkę może zapłacić 40 tys. zł kary i dostać zakaz prowadzenia działalności przez 5 lat.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

#weszło w sobotę, 5 października

 • Sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawach karnych pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy, w sytuacji gdy usprawiedliwili oni swoją nieobecność. Wcześniej, jeśli nieobecność była usprawiedliwiona, sprawa musiała zostać odroczona. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw