Nowe prawa: opieka stomatologiczna w szkołach

Muszą ją obowiązkowo zagwarantować szkoły podstawowe i średnie.

#częściowo wchodzi w czwartek, 12 września

  • Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA), która zastępuje Komisję Nadzoru Audytowego (KNA) w kontroli nad firmami audytorskimi ma dwa organy: prezesa oraz Radę. 
  • Do zadań prezesa należy m.in. przygotowywanie projektu rocznego planu działania Agencji; sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, zarządzanie majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej.
  • W Radzie znajdą się przedstawiciele: ministra finansów, Komisji Nadzoru Finansowego; ministra sprawiedliwości, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, organizacji pracodawców oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

#wchodzi w czwartek, 12 września 

  • Każdemu uczniowi szkoły podstawowej i średniej przysługuje opieka dentysty oraz pielęgniarki lub higienistki.
  • Jeśli nie ma odpowiedniego do opieki dentystycznej gabinetu na terenie szkoły, musi ona zawrzeć umowę z gabinetem zewnętrznym. Podobnie w przypadku opieki pielęgniarki, jeśli nie ma gabinetu do profilaktyki zdrowotnej, usługi mogą być świadczone w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Dodatkowo do mniejszych miejscowości z utrudnionym dostępem do stomatologa mają dojeżdżać dentobusy, czyli mobilne gabinety (jest ich 16, po jednym dla każdego województwa).
  • Opieka zdrowotna w szkołach ma być finansowana przez NFZ.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Głosowanie

Zobacz najnowsze

#częściowo wchodzi w piątek, 13 września

  • Izba rozliczeniowa przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej tylko informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych prowadzonych i otwieranych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz dzienne zestawienia transakcji. Nie będą już przekazywane informacje o łącznej kwocie obciążeń oraz łącznej kwocie uznań rachunków podmiotów kwalifikowanych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

#częściowo wchodzi w niedzielę, 15 września

  • W spółkach z większościowym udziałem państwa wprowadzono zasadę “jedna osoba, jedna rada”. Zasada polega na tym, że jedna osoba może należeć do organu nadzorczego tylko jednej spółki, w której udział spółki skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowej osoby prawnej, komunalnej osoby prawnej lub wymienionych podmiotów łącznie przekracza 50 proc. udziału kapitału lub akcji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie