Nowe prawa: Państwowa Inspekcja Sanitarna pod większą kontrolą rządu

Od 15 marca Główny Inspektor Sanitarny powołuje i odwołuje, za zgodą wojewody, państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych. To, wraz z innymi postanowienia, przesuwa możliwość kontroli Sanepidu z samorządów do rządu.

#weszło w niedzielę, 15 marca

Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid) to sieć instytucji zajmujących się kontrolą warunków higieny np. żywności, zakładów pracy czy placówek medycznych. Inspekcja podlega ministrowi zdrowia. Kieruje nią Główny Inspektor Sanitarny przy pomocy urzędu – Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na Państwową Inspekcję Sanitarną składają się inspektorzy sanitarni na poziomie województwa i powiatu, którzy realizują swoje zadania poprzez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Funkcjonują również inspektorzy oraz stacje graniczne zapewniające ochronę granic z innymi krajami. W sytuacji pandemii koronawirusa rola GIS, który m.in. wydaje zalecenia i wytyczne mające minimalizować ryzyko zakażenia, jest szczególnie ważna. 

Nowa ustawa wprowadza następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 

- Główny Inspektor Sanitarny powołuje i odwołuje, za zgodą wojewody, państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (wcześniej role były odwrócone i robili to wojewodowie za zgodą i we współpracy z głównym inspektorem sanitarnym)

- państwowy wojewódzki inspektor sanitarny powołuje i odwołuje, za opinią wojewody, państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (wcześniej robił to starosta)

- Główny Inspektor Sanitarny może wydawać organom inspekcji sanitarnej zalecenia, wytyczne i polecenia 

- w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego GIS odpowiada za koordynację działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i może zlecać im zadania 

- wzmocniony został status wojewody - podlegają mu wojewódzcy i powiatowi inspektorzy. 

W efekcie oznacza to, że Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie bardziej podlegać Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, który z kolei podlega kontroli rządu. 

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą musieli złożyć oświadczenia lustracyjne. Głównym inspektorem sanitarnym, jego zastępcą, powiatowym inspektorem oraz głównym inspektorem sanitarnym Wojska Polskiego nie zostanie osoba, która między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r. pracowała w komunistycznych organach bezpieczeństwa lub była ich współpracownikami.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

#weszło we wtorek, 10 marca

W 2020 r. TVP i Polskie Radio otrzymają 1,95 mld zł w ramach rekompensaty za utracone wpływy z opłat abonamentowych (np. ze względu na zwolnienie z opłat dla m.in. osób powyżej 75 r.ż.). Podczas debaty nad projektem w parlamencie, opozycja proponowała odrzucenie propozycji i przekazanie tych pieniędzy na leczenie onkologiczne. Propozycji nie uwzględniono, projekt został przegłosowany bez zmian. 

Media publiczne otrzymują takie rekompensaty od 2017 r. W sumie kolejnymi ustawami z tego tytułu przekazano im w latach 2017-2020 ok. 4 mld zł. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Zobacz najnowsze

#częściowo weszło w czwartek, 12 marca

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest organem odpowiedzialnym za wydawanie opinii o zgodności z przepisami unijnymi umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Podmiot zainteresowany zawarciem takiej umowy składa do Prezesa wniosek o wydanie opinii. Prezes ma na to 30 dni.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

#częściowo weszło w środę, 11 marca

Weteran, którego uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, może brać udział w bezpłatnych turnusach readaptacyjno‑kondycyjnych z jednym pełnoletnim członkiem rodziny. Turnusy trwają 14 dni i składają się z zajęć psychologicznych, sportowo-rekreacyjnych i fizjoterapeutycznych. Koszty pokrywa budżet państwa. Wcześniej, jeśli takie turnusy były organizowane, rodzina weterana musiała opłacać swój pobyt.

Prawo do udziału w bezpłatnym turnusie leczniczo-profilaktycznym przyznano pracownikom wojska, którzy przebywali poza granicami państwa (np. na misji pokojowej) i doznali tam ran, kontuzji lub urazów psychicznych. Dotychczas taką możliwość mieli tylko żołnierze. Zagwarantowano także możliwość udziału członka rodziny pracownika wojska w takim turnusie. Udział będzie refundowany w 50 proc.

Żołnierz zawodowy o statusie weterana poszkodowanego ma co roku prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze pięciu dni roboczych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

#weszło w sobotę, 14 marca

W życie weszły przepisy, które dostosowują przepisy dotyczące ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się agrofagów do wymogów unijnych. Agrofagi to m.in. szkodniki, pasożyty, chwasty, wirusy, które atakują i niszczą uprawy. Za kontrole występowania agrofagów odpowiedzialny będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Nowością jest możliwość wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofarów. Wyznacza je wojewoda. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa zajmujące się na takim obszarze np. wytwarzaniem czy sortowaniem produktów roślinnych, muszą podejmować działania, żeby na tym obszarze nie wystąpiły agrofagi. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

W życie wchodzą także przepisy regulujące kompetencje, organizację i zasady działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, tak aby odpowiadały przepisom obowiązującym w UE. Nowe przepisy m.in. wskazują, że to Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa odpowiada za reprezentowanie Inspekcji na zewnątrz, np. przed Unią, porządkują jego zadania czy wymagania, jakie musi spełnić kandydat na Inspektora.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

#weszło w niedzielę, 15 marca

Od 15 marca rolnicy mogą formalnie ubiegać się o pomoc w ramach programu „Dobrostan zwierząt”. Program skierowany jest do hodowców krów i świń, którzy wprowadzili wyższy standard utrzymania zwierząt i ma rekompensować wydane na to pieniądze. Rolnicy mogą liczyć na rekompensaty m.in. za zwiększanie powierzchni w budynkach, w których mieszkają zwierzęta albo udostępnianie im wybiegów (np. 301 zł za lochę w przypadku zwiększenia powierzchni budynku). 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków, w związku z epidemią wirusa COVID-19, nie przyjmuje interesantów osobiście, dlatego zmienia się tryb przyjmowania wniosków (więcej informacji TUTAJ).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw