Nowe prawa: rolnicy zapłacą za nowy fundusz promocji

Pieniądze mają zostać przeznaczone na wsparcie branży roślin oleistych oraz pszczelarzy.

#weszło w czwartek, 1 sierpnia

 • Młodzi do 26 roku życia nie będą  płacili podatku PIT, jeśli ich przychody roczne nie przekroczą  kwoty 85 528 zł. 
 • Z pitu zerowego mogą skorzystać osoby na umowach o pracę, umowach zlecenie, lub też czerpiące dochody ze stosunku służbowego (np. policjanci), z pracy nakładczej (tzw. chałupnictwo) oraz ze spółdzielczego stosunku pracy (umowa o pracę zawierana w ramach spółdzielni pracy). Nie mogą z niego skorzystać osoby prowadzące własną działalność oraz zatrudnione na umowie o dzieło. Wprowadzona właśnie ulga nie obejmuje też praktyk i staży.
 • Żeby skorzystać z ulgi w tym roku, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy. Od nowego roku będzie się to odbywało automatycznie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Do przewozu amunicji wystarczy jeden dokument – zgoda przewozowa poświadczona przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Wcześniej konieczna była jeszcze zgoda ministra gospodarki.
 • Rusznikarze, którzy zajmują się naprawą lub remontem broni muszą uzyskać koncesję. Wcześniej nie było takiego obowiązku.
 • Zlikwidowano obowiązek sprzedawcy odstrzeliwania w obecności policji  trzech naboi z broni przeznaczonej do obrotu (łuski przechowywano do porównania z tymi znajdowanymi na miejscu przestępstw).
 • Obniżono minimalny wiek pracowników przedsiębiorców zajmujących się bronią z 21 do 18 lat oraz wiek przedsiębiorców ubiegających się o koncesję z 25 do 21 lat. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Głosowanie

 • Powołano Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Fundusz ma wspierać producentów oleju (głównie rzepakowego, chociaż do roślin oleistych należy też m.in. soja, len) oraz pszczelarzy (ze względu na rolę pszczół w hodowli rzepaku) np. poprzez reprezentowanie interesów branż, opracowywanie strategii promocji, programy promocyjne i informacyjne. 
 • Na budżet funduszu złożą się rolnicy uprawiający rośliny oleiste (0,2 proc. od transakcji opodatkowanej VAT). W sumie roczny budżet ma wynosić 8 mln zł.
 • Środkami funduszu będzie zarządzać komisja składająca się z: 4 przedstawicieli producentów z branży roślin oleistych, 1 przedstawiciela producentów produktów pszczelich, 3 przedstawicieli przetwórców oraz 1 przedstawiciel izb rolniczych.
 • Na takich samych zasadach działa już 9 funduszy promocji (np. Fundusz Promocji Mleka).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Głosowanie

#częściowo weszło w czwartek, 1 sierpnia

 • Minister spraw wewnętrznych i Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego powołują zespół (wyznaczają pracownika ministerstwa oraz funkcjonariusza ABW), który przeprowadza kontrolę u wytwórcy blankietów dokumentów publicznych. Kontroli podlega system zarządzania bezpieczeństwem, który musi być zgodny z normami ISO.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dokumentach publicznych

Głosowanie