Nowe prawa: Rosną zasiłki dla bezrobotnych, pracodawca może wydłużyć pracę zdalną

Od 1 września bezrobotni otrzymają 1200 zł przez trzy pierwsze miesiące. Poza tym od września pracodawcy mogą dalej zlecać pracę zdalną. A Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uruchamia aplikację „Identyfikacja akcjonariuszy”.

 

 

#1 września

Wzrosły zasiłki dla bezrobotnych. Według nowych stawek zasiłek wyniesie 1200 zł brutto w ciągu pierwszych 90 dni. Potem bezrobotny otrzyma 942,30 zł brutto miesięcznie. Podwyższone zostały także inne zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne z Funduszu Pracy, których wysokość jest zależna od kwoty zasiłku. Kwoty według nowej stawki są wypłacane od 1 września. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Jeśli akcjonariusz spółki realizuje prawo głosu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, spółka musi niezwłocznie wysłać mu potwierdzenie, że otrzymała jego głos. W ciągu 3 miesięcy od zgromadzenia walnego akcjonariusz może wnioskować także o przesłanie potwierdzenia, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany i policzony.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

#3 września

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uruchamia aplikację „Identyfikacja akcjonariuszy”, która umożliwi spółkom zapoznanie się z informacjami o akcjonariuszach, np. o liczbie posiadanych przez nich akcji. Informacje są niejawne, a przekazywane będą na żądanie spółki, która ma obowiązek je odpowiednio chronić.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

#częściowo weszło w sobotę, 5 września

Obowiązki lub polecenia nałożone ze względu na COVID-19 na samorządy i szpitale przez premiera, wojewodę lub ministra zdrowia pozostają w mocy do odwołania. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Zobacz najnowsze

 

Dotychczasowe przepisy regulujące pracę zdalną podczas epidemii COVID-19 obowiązywały do 4 września, ale możliwość pracy zdalnej została przedłużona. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może zlecić pracownikowi pracę zdalną do końca trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz do 3 miesięcy po jej ustaniu. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

 

#weszło w środę, 9 września

Polska podpisała z Białorusią porozumienie dotyczące współpracy na wodach transgranicznych, takich jak rzeki Bug czy Narew. Porozumienie ma ułatwić np. przeciwdziałanie suszy czy ochronę wód przed zanieczyszczeniami. Podobne porozumienia Polska ma podpisane z pozostałymi sąsiadami – Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, Rosją i Ukrainą.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r

 

#weszło w czwartek, 10 września

Polscy producenci, importerzy lub dystrybutorzy towarów wprowadzanych na zagraniczne rynki w ramach Unii Europejskiej zapłacą wysokie kary, do 100 tys. zł, za błędne informacje w dokumentach o wzajemnym uznawaniu towarów. 

Przedsiębiorca dobrowolnie składa takie oświadczenie, żeby wykazać, że jego towary są już sprzedawane zgodnie z unijnymi przepisami w innym kraju UE.  W ten sposób może ułatwić sobie otrzymanie zgody na sprzedaż towaru za granicą. Przepis obejmuje także inne dokumenty składane z oświadczeniem. Karę mogą nałożyć np. Urząd Komunikacji Energetycznej, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych czy urzędy morskie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów