Nowe prawa: ruszył nabór e-wniosków na 500+ na pierwsze dziecko

Oprócz tego: zmiany w kryteriach alimentacyjnych, elektroniczne deklaracje podatkowe i papiery wartościowe oraz ułatwienia w dostępie do rejestru PESEL.

#częściowo wchodzi w poniedziałek, 1 lipca

 • Zrezygnowano z przepisów, które miały umożliwić sprzedaż wysyłkową leków na receptę. Obecnie taka możliwość dotyczy tylko leków bez recepty.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Na szpitalnych oddziałach ratunkowych będzie funkcjonować nowy system segregacji medycznej. TOPSOR na podstawie danych o zdrowiu pacjenta, liczbie osób w kolejce oraz czasie oczekiwania na udzielenie pomocy, będzie przydzielać pacjentom kategorie według pięciostopniowej skali.
 • Dane osobowe zgromadzone w systemie będą podlegać ochronie m.in. przed nieuprawnionym dostępem. Ich administratorem jest NFZ. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Podwyższono alimentacyjne kryterium dochodowe. Alimenty należą się, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Głosowanie

 • Szpitale, które prowadzą listy oczekujących na wizytę, w specjalnej aplikacji NFZ muszą prowadzić harmonogramy przyjąć. Harmonogramy będą zawierać dane wszystkich osób oczekujących na dane świadczenie medyczne. Pacjenci będą w nich dzieleni na kategorie np. przyjęty na bieżąco, oczekujący, kontynuujący leczenie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Głosowanie

 • Obowiązują nowe formularze informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Informacji o gruntach, informacji o lasach, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny. 
 • Informacje i deklaracje podatkowe można teraz składać drogą elektroniczną. Można w tym celu skorzystać z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) lub innego systemu teleinformatycznego oraz z trzech rodzajów podpisu elektronicznego – kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego oraz podpisu zaufanego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Głosowanie

 • Obligacje, listy zastawne oraz certyfikaty inwestycyjne nie mogą być wydawane w formie dokumentu (forma materialna). Zamiast tego będą obowiązkowo rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
 • Zmiana obejmuje nowe papiery wartościowe. Te wyemitowane przed 1 lipca pozostają w mocy. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym

Głosowanie

 • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej może wystąpić do banku lub SKOK-u z żądaniem przekazania adresów IP klientów przedsiębiorców, z których logowano się do usług bankowości elektronicznej, dających dostęp do rachunku firmowego, a także z których zlecano przeprowadzanie transakcji dotyczących konta danej firmy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Żeby prowadzić prace badawcze związane z testowaniem pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Od 1 lipca do takiego wniosku należy dołączyć kopię decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (specjalna forma rejestracji dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją, sprzedażą lub badaniami technicznymi aut).

Ścieżka prac nad projektem o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Głosowanie

#wchodzi w poniedziałek, 1 lipca

 • Zmniejszono o 15 proc. podatek miedziowy płacony przez KGHM Polska Miedź.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Głosowanie

 • Wniosek o dane z rejestru PESEL możemy złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Dotychczas o dane z rejestru trzeba było wnioskować do MSWIA (które zarządza rejestrem), a gminy udostępniały jedynie prowadzone przez siebie rejestry mieszkańców.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Głosowanie

 • Świadczenie 500 plus rozszerzono na pierwsze dziecko. Będą je otrzymywać wszystkie dzieci do 18 r.ż. bez względu na dochody rodziców. Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski o przyznanie świadczenia np. za pomocą portalu ministerstwa polityki społecznej i rodziny czy platformy ZUS. Nabór wniosków papierowych ruszy miesiąc później.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w środę, 3 lipca

 • Polacy (oraz podmioty zagraniczne będące stroną postępowania w polskich urzędach) przebywający w krajach członkowskich UE, w Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą nadać pisma na poczcie poza granicami Polski. Nadanie pisma będzie wtedy równoznaczne ze złożeniem go w danym urzędzie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Głosowanie

 • Wprowadzono możliwość całodobowego przebywania rodziców lub opiekunów prawnych z dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w szpitalu. Rodzice i opiekunowie nie będą ponosić żadnych kosztów takiego pobytu, w tym kosztów ewentualnych posiłków, korzystania z pościeli oraz dodatkowego łóżka (pisaliśmy też o tym TUTAJ).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Głosowanie

#częściowo wchodzi w środę, 3 lipca

 • Pośrednicy (inni niż banki i firmy inwestycyjne) w sprzedaży i kupnie praw majątkowych uprawniających do uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Otwartych (FIO) lub Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych Otwartych (SFIO) muszą obowiązkowo przystąpić do systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), który zabezpiecza pieniądze inwestorów na wypadek niewypłacalności.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w piątek, 5 lipca

 • Za warunki bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie szkoleń zawodowych dla policjantów odpowiadają komendanci (odpowiednio Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi, rejonowi, komendanci szkół policyjnych etc.).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Prezydent przejął od rządu kompetencje w zakresie wydawania zarządzeń dotyczących urzędników państwowych pracujących w Kancelarii Prezydenta oraz w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Będzie w ten sposób określać m.in. jakie stanowiska w urzędach obejmują urzędnicy państwowi, tryb i zasady odbywania aplikacji urzędniczej, zasady oceny pracy urzędników, zasady wynagradzania i awansowania. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie