Nowe prawa: specjalna Komisja zajmie się nadużyciami seksualnymi wobec dzieci

A poza tym m.in. obowiązkowy spis powszechny zaplanowany na 2021 r.

#weszło w poniedziałek, 23 września

 • Wprowadzono dodatkowe wymagania bezpieczeństwa związane z promieniowaniem jonizującym emitowanym np. przez materiały budowlane, medyczny sprzęt radiologiczny. Zmiany dostosowują polskie standardy do zapisów dwóch dyrektyw Euratom. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej

#częściowo weszło w poniedziałek, 23 września

 • Strony internetowe podmiotów publicznych (np. urzędów gmin), które uruchomiono po 23 września muszą spełniać wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

#weszło we wtorek, 24 września

 • Zlikwidowano obowiązek uzyskania zgody środowiskowej dla inwestycji mających mały wpływ na środowisko, m.in. stacji elektroenergetycznych, instalacji do naprawy sprzętu kolejowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

#weszło w środę, 25 września

 • Za inwestycje towarzyszące budowie terminala LNG w Świnoujściu uznano 9 gazociągów wysokiego ciśnienia i 2 punkty przyłączeniowe. Objęcie nowych inwestycji zapisami tzw. ustawy terminalowej ma usprawnić ich budowę.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

 • Od 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzony zostanie obowiązkowy spis rolny. Przeprowadzeniem spisu kieruje prezes GUS (jako Generalny Komisarz Spisowy).
 • Spis zostanie przeprowadzony w trzech formach: przez internet (strona GUS), wywiad telefoniczny (przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego) lub wywiad (przeprowadzony przez rachmistrza terenowego). Rolnik, który nie weźmie udziału w spisie przez internet ani nie zgodzi się na wywiad telefoniczny, musi obowiązkowo zgodzić się na wywiad przeprowadzany osobiście.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

#weszło w czwartek, 26 września

 • Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zostanie przeprowadzony między 1 kwietnia a 30 czerwca 2021 r. Udział jest obligatoryjny. 
 • Spis będzie realizowany przez specjalny formularz na stronie GUS. 
 • Obowiązek udziału w spisie obejmuje: osoby fizyczne mieszkające na stałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
 • Osoby, które nie mogę uzupełnić danych internetowo, zostaną spisane telefonicznie lub osobiście przez rachmistrza spisowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r

 • Powołana zostanie Państwowa Komisji ds. wyjaśnienia przypadków nadużyć seksualnych wobec dzieci mających poniżej 15 lat. 
 • Komisja będzie miała 7 członków: 3 wybierze Sejm większością ⅗ głosów, jednego wybierze Senat większością ⅗ głosów, jednego wybierze prezydent, jednego premier i jednego Rzecznik Praw Dziecka. 
 • Komisja zajmie się m.in. opracowywaniem raportów, występowaniem do odpowiednich organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, wydawanie decyzji o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.
 • Pierwszy raport Komisji ma powstać w ciągu roku. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15

#weszło w sobotę, 28 września

 • Osoby poszkodowane w wypadkach przed 1 stycznia 2006 r. mają zagwarantowaną dalszą wypłatę rent. Chodzi o grupę osób (według ustawodawcy 66 osób), którym zaprzestano wypłaty rent ze względu na wyczerpanie środków. Wyczerpanie wynika z tego, że przed 2006 r. gwarantowana suma była dużo niższa. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych