Nowe prawa: supermarkety przekażą żywność na cele dobroczynne

A jeśli tego nie zrobią, zapłacą spore kary. Oprócz tego emerytów i rencistów czekają wypłaty 13. emerytury oraz waloryzacja świadczeń.

#weszło w czwartek, 20 lutego

Wsparcie finansowe dla osób fizycznych i przedsiębiorców z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu na zakup samochodów elektrycznych nie będzie opodatkowane (chodzi o PIT i CIT). Fundusz powstał w 2018 r. w celu wsparcia rozwoju elektromobilności, infrastruktury i paliw alternatywnych. Ministerstwo energii przyjęło już rozporządzenia określające kwoty dopłat, modele samochodów, których zakup może być dofinansowany oraz warunki udzielania pomocy. Pierwszy nabór wniosków o dopłaty będzie dopiero ogłoszony. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

#weszło w czwartek, 27 lutego

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych (np. koronki z Koniakowa) mogą być adwokaci i radcy prawni. Do tej pory pełnomocnikiem mógł być tylko rzecznik patentowy. Nowi przedsiębiorcy (do trzech lat działalności) mogą także być zwolnieni z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe. 

Ścieżka prac nad ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

#weszło w piątek, 28 lutego

Trzynaste emerytury zostaną wypłacone w kwietniu tego roku wszystkim osobom, które pobierają emerytury i renty, bez względu na wysokość otrzymywanego świadczenia. Jest to ok. 9,8 mln emerytów i rencistów. Emerytura wyniesie 1200 zł brutto. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

#weszło w sobotę, 29 lutego

Działy administracji rządowej to zbiory spraw, jakimi zajmują się członkowie rządu. Ustawa o działach administracji wymienia całą listę takich spraw, jak sprawiedliwość czy rodzina, które każdy premier, powołując rząd, może przyporządkowywać powoływanym przez siebie ministrom (np. łącząc w jednym ministerstwie dwa działy, jak sprawy wewnętrzne i administracja). Teraz do ustawy wpisano dwa nowe, wcześniej nieistniejące działy – aktywa państwowe i klimat. Ministrowie, którzy zajmują się tym działami, zostali przez premiera powołaniu już w listopadzie 2019 r., ale dopiero teraz rząd uporządkował to w przepisach. Minister aktywów państwowych, którym został Jacek Sasin, odpowiada m.in. za nadzór nad spółkami skarbu państwa. Bez zgody ministra aktywów nie można np. zlikwidować państwowej spółki. Minister klimatu Michał Kurtyka przejął wszystkie sprawy związane z energetyką. Obok ministra klimatu będzie jednak nadal działał minister środowiska (jeszcze nie został powołany). Wśród jego zadań pozostają kwestie takie, jak ochrona przyrody, geologia czy leśnictwo. Ustawa przenosi także stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania z kancelarii premiera do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej do rangi sekretarza stanu. Z kolei zadanie opieki nad Polakami za granicą (np. rozdzielanie wsparcia finansowego dla organizacji działających na rzecz Polonii) podzielono między Kancelarię Premiera i Senat. Dotychczas była to wyłącznie kompetencja Senatu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

#weszło w niedzielę, 1 marca

Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne zostały podniesione do 1200 zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł. Świadczenia niższe niż 1966,29 zł wzrosły o 70 zł, a świadczenia powyżej tej kwoty – o 3,56 proc. Próg dochodowy uprawniający do pobrania świadczenia 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji został podniesiony o 100 zł – do 1700 zł. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

#częściowo weszło w niedzielę, 1 marca

Duże sklepy o powierzchni powyżej 400 m2 (za rok próg zostanie obniżony do 250 m2) nie mogą wyrzucać żywności. Zamiast tego mają obowiązek oddawania jej organizacjom pożytku publicznego. Jeśli sklep podpisze z organizacją umowę o przekazywaniu żywności, a i tak wyrzuci jedzenie, musi zapłacić na rzecz tej organizacji karę 10 gr za każdy kilogram zmarnowanej żywności. Karę do 5 tys. zł oraz 10 gr za każdy kilogram wyrzuconego jedzenia zapłacą te sklepy, które nie podpiszą umowy o przekazywaniu jedzenia z żadną organizacją. Pieniądze z tych kar trafią na konto wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Nadzór nad sklepami poprowadzą inspektorzy ochrony środowiska. 

Zobacz najnowsze

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Rolnicy, którzy ubiegają się o płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą od 1 do 15 marca złożyć oświadczenie, że nic się w ich gospodarstwie nie zmieniło w odniesieniu do poprzedniego roku, zamiast od nowa składać wniosek. Takie oświadczenie będzie automatycznie oznaczało, że rolnik ubiega się o te same płatności, co rok temu. Oświadczenie będzie dostępne poprzez formularz udostępniony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Jeśli armator statku ma na pokładzie paliwo, które nie spełnia określonych w konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki limitów zawartości siarki, grozi mu wysoka kara finansowa (do 600 tys. SDR czyli ponad 3 mln zł).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

Uściślono, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny może tworzyć instytucje pomostowe tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Instytucja pomostowa to bank lub dom maklerski utworzony po to, żeby przejąć zobowiązania banku będącego w procesie restrukturyzacji do momentu aż kupi go nowy inwestor. Pierwszy taki bank pomostowy powstał w Polsce w zeszłym roku. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych

Zmieniły się zasady przekształcania i łączenia spółek kapitałowych oraz osobowych. Jedna z głównych zmian to zlikwidowanie obowiązku oceny planu przekształcenia przez biegłego rewidenta z wyjątkiem przekształcenia w spółkę akcyjną. Za przeprowadzenie takiego badania trzeba było zapłacić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych (w zależności od wielkości spółki).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

O rok przesunięto wejście w życie przepisów o elektronicznym Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowy termin to 1 marca 2021 r. Od tej daty wszystkie wnioski do KRS będą wysyłane drogą elektroniczną. Taki sam termin dotyczy wprowadzenia nowej formy prawnej z prostszymi procedurami – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Z PSA będą mogły skorzystać głównie startupy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw