Nowe prawa w nowym roku (1 - 7 stycznia 2018)

Sprawdź najważniejsze z 62 nowych praw, które weszły w życie w pierwszym tygodniu 2018 r.

#wchodzi w poniedziałek, 1 stycznia
 • Funkcjonariusz otrzyma emeryturę mundurową (wypłacaną z budżetu państwa, a nie w ramach powszechnego systemu emerytalnego), jeśli w dniu odejścia ze służby ukończył 55 lat i odsłużył 25 lat. Wcześniej do otrzymania takiej emerytury wystarczał warunek 15 lat służby.

 • Emeryturami mundurowymi objęto pracowników Służby Celnej.

Ścieżka prac nad zmianami w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Głosowanie

 • Składki do ZUS mogą być wpłacane na jeden rachunek, a nie jak dotychczas na cztery. Każda osoba płacąca składki otrzyma indywidualny rachunek w ZUS.

Ścieżka prac nad zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Głosowanie

 • Pracownicy sądu, prokuratury i Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego za wieloletnią służbę otrzymają nagrodę jubileuszową w wysokości od 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego (za 20 lat pracy) do 400 proc. za 45 lat.

 • Po pięciu latach służby każdy pracownik sądu, prokuratury i Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego otrzyma 5-procentowy dodatek do wynagrodzenia, który z każdym kolejnym rokiem pracy będzie wzrastał o 1 proc.

 • Po co najmniej 10 latach pracy w momencie przejścia na emeryturę lub rentę każdemu pracownikowi sądu, prokuratury i Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego przysługuje odprawa.

Ścieżka prac nad ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Głosowanie

 • Aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury mogą wnioskować o stypendium.

 • Stypendium nie może być wyższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego.

 • Jeśli aplikant nie ukończy szkoły, nie zda egzaminu na aplikację lub nie przyjmie pracy na stanowisku asesora sądowego lub w prokuraturze, będzie musiał zwrócić stypendium.

Ścieżka prac nad ustawą o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Głosowanie

 • Pracodawca może ubiegać się u starosty powiatowego o dofinansowanie za zatrudnienie bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Ścieżka prac na ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem"

Głosowanie

 • Przedsiębiorstwa i koncerny naftowe mają obowiązek przechowywania interwencyjnych zapasów paliw ropy naftowej i wytłoczenia ich z magazynów paliw w 90 dni, a ropy naftowej w 150 dni, jeśli zajdzie taka konieczność.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Głosowanie

 • Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wskazano jako organ nadzorujący przestrzeganie rozporządzenia UE dotyczącego detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. KNF jest teraz odpowiedzialna za nakładanie kar administracyjnych na banki, zakłady ubezpieczeniowe oraz brokerów i agentów ubezpieczeniowych za łamanie przepisów unijnych (np. gdy informacje o produkcie inwestycyjnym wprowadzają w błąd konsumenta).

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Głosowanie

 • Wydatki na zapobieganie wypadkom w miejscach pracy, finansowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, wyniosą min. 1 proc. przewidzianej w planie finansowym wartości składek na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Pracodawcy mogą ubiegać się o środki na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w drodze konkursu.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Głosowanie

 • Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzić elektroniczną ewidencję podatkową.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie Ordynacji podatkowej

Głosowanie

 • Marszałek województwa ma większą kontrolę nad agencjami zatrudnienia (firmy świadczące usługi pośrednictwa pracy w kraju i zagranicą): co kwartał otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację, czy agencje wpłacają składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

 • Każda agencja zatrudnienia musi posiadać własny lokal.

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Głosowanie

 • Licytację publiczną można przeprowadzić drogą elektroniczną w systemie informatycznym ministerstwa finansów albo podmiotu wskazanego przez ministerstwo lub samorząd.

 • Utworzono Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, do którego przeniesiono wszystkich pracowników zajmujących się dotychczas obsługą informatyczną Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Głosowanie

 • Ruszył wirtualny Rejestr Należności Publicznoprawnych prowadzony przez KAS, w którym zgromadzone zostały informacje (m.in. nazwisko, PESEL) o osobach i firmach, które nie spłaciły długów urzędowi skarbowemu lub samorządowi (np. za mandat w sprawie wykroczenia). US oraz samorząd, czyli wierzyciele, będą wprowadzać do rejestru także informacje o spłacie należności (np. rozłożeniu na raty, zmianie terminu).

 • Aby uzyskać dostęp do danych, potrzebne jest upoważnienie od wierzyciela.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Głosowanie

 • Kwota wolna od podatku wzrosła z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Głosowania

 • Ruszył Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, z którego finansowane będzie ratowanie zabytków. Pieniądze w funduszu pochodzą z kar administracyjnych nałożonych np. za nielegalne prace konserwatorskie lub niszczenie zabytków.

 • Właścicielowi zabytku, który nie poinformował w odpowiednim terminie ministra kultury i dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora o uszkodzeniu, kradzieży, zaginięciu, zagrożeniu,  zmianie położenia lub stanu prawnego zabytku grozi kara od 500 do 2 tys. zł. Taka sama kara grozi osobie lub instytucji, która utrudnia lub uniemożliwia dostęp do zabytku oraz osobie, która nie powiadomiła konserwatora o przywiezieniu zabytku do Polski.

 • Za nielegalne prace konserwatorskie, roboty budowlane oraz badania przy zabytku grozi kara od 500 do 500 tys. zł. Kara finansowa o tej samej wysokości grozi za niezastosowanie się do zaleceń konserwatora wydanych po kontroli.

 • Osoba, która poszukuje zaginionych zabytków bez pozwolenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Firmy audytorskie, które przeprowadzają nadzór rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego (np. banki, zakłady ubezpieczeniowe) muszą rocznie oddać do budżetu państwa min. 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (ok. 920 zł), ale nie więcej niż 5,5 proc. przychodów, które z tej działalności uzyskały (opłata z tytułu nadzoru).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Głosowanie

 • Spółdzielnie socjalne, które należą do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, nie muszą już płacić składek na Krajową Radę Spółdzielczą. Więcej zmian w prawie o spółdzielniach socjalnych wchodzi w życie w marcu 2018 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

Głosowanie

 • Ulga podatkowa na prowadzenie działalności B+R (badawczo-rozwojowej) wzrosła do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych. Zaliczają się do nich m.in. wynagrodzenia na umowach cywilno-prawnych, koszty nabycia nietrwałego sprzętu (np. przyborów laboratoryjnych) lub koszty uzyskania patentu.

 • Centra Badawczo-Rozwojowe mają prawo do ulgi w wysokości 150 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których w ich przypadku zalicza się m.in. amortyzacja budynków.

 • Status CBR mogą otrzymać firmy, których przychody netto w ostatnim roku wyniosły 1) pomiędzy 2,5 a 5 mln zł i nie mniej niż 70 proc. tych przychodów pochodzi ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych lub 2) nie mniej niż 5 mln zł, a nie mniej niż 20 proc. pochodzi ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Głosowanie

 • Żłobki i kluby dziecięce mogą mieścić się w lokalach, które posiadają  co najmniej jedno, a nie – jak dotychczas – dwa pomieszczenia.

 • Zmiany w programie Maluch+. Samorządy mogą otrzymać dodatkowe środki z Funduszu Pracy na stworzenie miejsca opieki dla dzieci do lat 3.

 • Pierwszeństwo w zapisach do żłobków i klubów dziecięcych mają dzieci niepełnosprawne i z rodzin wielodzietnych.

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Głosowanie

 • Sąd może zlecić kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w danej rodzinie w celu sprawdzenia, w jakich warunkach wychowuje się dzieci i jak są traktowane.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Głosowanie

 • Obowiązek meldunkowy nie został zniesiony (zniesienie meldunku zakładała ustawa z 2010 r.).

 • Można się zameldować przez internet.

 • Każdy cudzoziemiec, przebywający czasowo lub na stałe w Polsce, po zameldowaniu otrzyma numer PESEL.

 • Prowadzone obecnie przez gminy rejestry cudzoziemców zostaną zastąpione przez jeden centralny rejestr.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Głosowanie

 • Powstała nowa instytucja Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, która zarządza zasobami wodnymi i nieruchomościami z nimi związanymi. W jej składzie znalazły się działające dotychczas samodzielnie regionalne zarządy gospodarki wodnej (11), zarządy zlewni (50), nadzory wodne (352) oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) jako organ centralny.

 • Zlikwidowano przysługujące wcześniej przedsiębiorcom zwolnienia z opłat za pobór wody do produkcji energii elektrycznej, na cele chłodnicze, nawadnianie użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby hodowli ryb i innych organizmów wodnych.

 • Właściciele dużych budynków (powyżej 3,5 tys. m2) muszą uiścić opłatę za usługę odbioru wód opadowych i roztopowych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo wodne

Głosowanie

 • Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zatwierdzają dyrektorzy regionalnych zarządów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 • Powołuje ich prezes Wód Polskich nominowany przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

 • Taryfy będą obowiązywać przez trzy lata (obecnie – rok).

Ścieżka prac na ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Głosowanie

 • Samorządy mogą aplikować do MON o dofinansowanie modernizacji, remontu i budowy strzelnic.

Ścieżka pracy nad ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Głosowanie

 • Koszty czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia (np. koszty dojazdu świadka, opłacenie tłumacza) tymczasowo pokryje Skarb Państwa lub samorząd, a później zostaną one rozliczone w zależności od wyniku sprawy. Jeśli osoba oskarżona została skazana, to ona pokryje wydatki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Minister finansów poda w Biuletynie Informacji Publicznej dane (np. osiągnięte przychody) podatkowych grup kapitałowych (61 grup wg informacji MF) oraz firm, które przychody przekroczyły kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro (ok. 2 tys. firm).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Głosowanie

 • W tzw. ustawie okołobudżetowej przewidziano środki finansowe m.in. na: staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych; programy modernizacji policji, straży granicznej, straży pożarnej, BOR-u oraz służby więziennej oraz nowe etaty w kancelarii Sejmu, Naczelnym Sądzie Wojskowym oraz sądach powszechnych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Głosowanie

 • Żeby przyjąć do domu pomocy społecznej osobę ubezwłasnowolnioną bez jej zgody, tylko za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, konieczne jest orzeczenie sądu opiekuńczego.

 • Raz na sześć miesięcy trzeba obowiązkowo przeprowadzić badania stanu zdrowia psychicznego danej osoby pod kątem jej pobytu w domu pomocy społecznej.

 • Osobie przyjętej do DPS lub szpitala psychiatrycznego sąd przyznaje z urzędu adwokata lub radcę prawnego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Dotychczasowy program udzielania przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (odnawiany co rok w rozporządzeniach) został zastąpiony przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny (KFG) utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Według danych przytoczonych przez Ministerstwo Finansów KFG ma udzielać gwarancji na ok. 9 mld zł rocznie. Skorzysta z nich ok. 18 tys. przedsiębiorstw.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Nauczyciel będzie potrzebował orzeczenia od lekarza medycyny pracy, żeby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia (wcześniej wystarczyło orzeczenie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Głosowanie

 • Cudzoziemcy mogą podejmować pracę sezonową w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce na podstawie nowego zezwolenia wydawanego na maks. 9 miesięcy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w środę 3 stycznia
 • Komisja Nadzoru Finansowego wydaje zezwolenie na prowadzenie giełdy.

 • Zniesiono podział rynku regulowanego na giełdowy i pozagiełdowy. Spółka prowadząca do tej pory rynek giełdowy, Giełda Papierów Wartościowych, w Warszawie SA, oraz spółka prowadząca rynek pozagiełdowy, BondSpot SA, obecnie są spółkami prowadzącymi dwa odrębne rynki regulowane.

Ścieżka prac na ustawą o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Głosowanie

 • Procentowy udział nakładów na służbę zdrowia będzie zwiększany stopniowo. W 2018 r. ma to być min. 4,67 proc. PKB, w 2019 r. – 4,86 proc., w 2020 r. – 5,03 proc., a w kolejnych latach kolejno 5,22 proc., 5,41 proc., 5,60 proc., 5,80 proc. do 6 proc. PKB w 2025 r.

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Głosowanie

 • Marszałek Sejmu ogłasza od 120 do 90 dni przed upływem kadencji sędziów KRS rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na sędziów. Propozycje kandydatów może zgłosić dwa tysiące obywateli lub 25 sędziów.

Ścieżka prac nad ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Do przepisów krajowych wprowadzono zasady wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń zawarte w dyrektywie unijnej. Zapisano w nich m.in. że pośrednicy ubezpieczeniowi oraz zakłady ubezpieczeniowe mają przekazywać informacje klientowi w sposób jasny, dokładny i zrozumiały. Mają także obowiązek zapobiegać konfliktom interesów, tak aby nie miały one negatywnego wpływu na klienta.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Głosowanie

 • Zlikwidowano Biuro Trybunału Konstytucyjnego. Zastąpiła je Kancelaria Trybunału (składająca się z dyrektora, wydziału administracji i wydziału straży trybunalskiej) oraz Biuro Służby Prawnej Trybunału (składające się z dyrektora, asystentów sędziów, wydziału weryfikującego pisma inicjujące postępowanie przed TK i wydziału studiów nad orzecznictwem i analiz prawnych).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Głosowanie

 • Producenci biopaliw i biokomponentów, którzy realizują Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW), mają mniej czasu na złożenie sprawozdań rocznych (60 dni od zakończenia roku zamiast 90) do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 • Rozszerzono definicję podmiotów, które muszą składać do URE sprawozdania kwartalne. Muszą to być wszystkie podmioty,  które realizują NCW i wytwarzają, importują lub nabywają ciekłe paliwa lub biopaliwa na terenie Polski (mogą mieć siedzibę zagranicą), .

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Podmioty zbierające odpady komunalne muszą przekazywać roczne sprawozdania (zawierające m.in. rodzaje zebranych odpadów) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 4 stycznia
 • Główny Inspektor Transportu Drogowego odpowiada za budowę i zarządzanie systemem poboru opłat drogowych. Wcześniej zajmował się tym Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 7 stycznia
 • Nazwy ulic zmienione przez wojewodę w ramach ustawy dekomunizacyjnej nie mogą być ponownie zmienione przez samorząd bez zgody wojewody lub IPN. Samorządy miały obowiązek zmienić nazwy ulic upamiętniających komunizm do 2 września 2017 r., jeśli tego nie zrobiły, nowe nazwy nadawał wojewoda.

 • Właściciele posesji, na których znajdują się pomniki upamiętniające komunizm lub totalitaryzm, muszą je usunąć do 31 marca 2018 r.  

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Głosowanie

Pozostałe ustawy, które weszły w życie w pierwszym tygodniu nowego roku (głównie zmiany w nazewnictwie, uchylenia pojedynczych paragrafów):

 

Ustawa

Link do procesu legislacyjnego

Data wejścia w życie

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2505

1 stycznia

o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1195

1 stycznia

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=750FDC3364EFBEB7C125812500478820

1 stycznia

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BA258F2CCEBF9ED2C125812A00390C4B

1 stycznia

o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BDC50FC973A45603C1258043004BE3B3

1 stycznia

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=769

1 stycznia

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=626

1 stycznia

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=476

1 stycznia

o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1305

1 stycznia

o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DA55BF8EB1924CAAC12581370046B999

1 stycznia

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1231

1 stycznia

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=115

1 stycznia

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=965

1 stycznia

o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2B9D50B42A8DACA0C12581C6002FDF9C

1 stycznia

o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2963

1 stycznia

o zdrowiu publicznym

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3675

1 stycznia