Nowe prawa w tym tygodniu (1 - 14 października 2018 r.)

Konstytucja dla nauki, nowe obowiązki dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych oraz możliwość wykupu gruntów przez użytkowników wieczystych.

#weszło w poniedziałek, 1 października

 • Rektora uczelni wybiera kolegium elektorskie spośród kandydatów wskazanych przez radę uczelni (nowy organ doradczy, w którym znajdą się także osoby spoza uczelni) i zaopiniowanych przez senat uczelni.

 • Stopnie naukowe (doktor, doktor habilitowany i profesor) mogą nadawać wyłącznie uczelnie, federacje i instytuty z kategorią naukową  A+, A lub nową kategorią B+. Oceny uczelni pod kątem kategorii dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych co cztery lata.

 • Uczelnie mogą wprowadzać egzaminy wstępne (z przedmiotów, z których nie ma matur) oraz znieść obowiązek pisania pracy licencjackiej na pierwszym stopniu studiów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Głosowanie

 • Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Warszawie, Krakowie i Kędzierzynie-Koźlu przekształcono w delegatury. Delegatury w Gdańsku, Giżycku i Warszawie podlegają Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, a delegatura w Krakowie i Kędzierzynie-Koźlu – Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Głosowanie

 • Przewóz towarów objęto obowiązkiem monitorowania przez geolokalizację. Przewoźnicy i kierowcy mogą udostępniać dane o położeniu pojazdu przez bezpłatną aplikację na telefon lub tablet SENT GEO lub przez zewnętrzny system lokalizacji używany przez danego przewoźnika. Kary finansowe za niewywiązywanie się z tego obowiązku będą obowiązywać dopiero od nowego roku.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Głosowanie

 • Osoba niesłysząca może uzyskać prawo jazdy na ciężarówki (kat. C i C1).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Głosowanie

 • Agenci i brokerzy ubezpieczeniowi muszą przekazywać klientom przed zawarciem umowy informacje m.in. o zasadach reklamacji w sposób “rzetelny, uczciwy, profesjonalny i zgodny z najlepiej pojętym interesem klienta”. Wszystkie informacje muszą być przekazane również w formie papierowej.

 • Agenci i brokerzy ubezpieczeniowi mają obowiązek podawać w zrozumiały sposób obiektywne informacje o umowie, którą mają zawrzeć z klientem, aby ten mógł podjąć świadomą decyzję ubezpieczeniową.

 • Agenci i brokerzy ubezpieczeniowi nie mogą wprowadzać w błąd klienta przez świadome oferowanie warunków ubezpieczenia niedostosowanych do jego potrzeb - a przynoszących wysoką prowizję - jeżeli mogą zaproponować odpowiednią ofertę alternatywną (tzw. misselling).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Głosowanie

#częściowo weszło w poniedziałek, 1 października

 • Przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego lub prowadzący badania naukowe może wytwarzać, przetwarzać, przerabiać, przywozić, wywozić, dostarczać lub nabywać w ramach UE oraz wprowadzać do obrotu nową substancję psychoaktywną dzień po złożeniu wniosku o zezwolenie do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych. W przypadku odmowy musi jednak zaprzestać działalności w ciągu 30 dni od doręczenia mu decyzji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Głosowanie

 • Lekarz, który wystawia receptę bez badania pacjenta (może to zrobić tylko w przypadku kontynuacji leczenia, a nie pierwszej wizyty), przekazuje ją w formie wydruku przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie przez niego upoważnionej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Zezwolenie na działalność brokerską dla brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego wygasa z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (z innej przyczyny niż śmierć przedsiębiorcy).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Głosowanie

 • Przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem lub importem paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i sprzedawaniem ich na terenie Polski mają obowiązek w danym roku kalendarzowym zapewnić co najmniej minimalny udział w tych paliwach innych paliw odnawialnych (poza biopaliwami) lub biokomponentów. Wynika to z realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (minimalnego udziału takich paliw w transporcie zatwierdzonego przez rząd). Zgodnie z NCW w 2018 r. minimalny udział biopaliw wynosi 7,5 proc.

 • Przedsiębiorcy muszą przekazywać sprawozdania kwartalne (zawierające m.in. ilość i rodzaj sprzedawanych paliw) prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 30 dni od końca kwartału.

Ścieżka prac nad projektem ustawy ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • W przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii datą zakończenia studiów jest data złożenia ostatniego egzaminu, a w przypadku farmacji i fizjoterapii – data zaliczenia ostatniej praktyki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla uczelni, szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo?wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo?terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych, żłobków, a także klubów dziecięcych wynosi 2 proc.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Agenci firm ubezpieczeniowych, agenci inwestycyjni, brokerzy ubezpieczeniowi i brokerzy reasekuracyjni mają prawo domagać się od kandydata ubiegającego się o pracę informacji o skazaniu za przestępstwa finansowe.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

Głosowanie

 • Podatnicy, prowadzący księgi rachunkowe, przekazują sprawozdanie finansowe drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Szef KAS udostępnia je naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi finansów.

 • Podatnicy, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują sprawozdania do urzędu skarbowego razem ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego. Spółki dołączają także odpis uchwały zgromadzenia (np. zarządu), zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

 • Sprawozdanie z badania musi mieć podpis biegłego rewidenta. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS sprawozdanie z badania ma postać elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w piątek, 5 października

 • Z początkiem nowego roku użytkownicy wieczyści gruntów (np. spółdzielnie, mieszkańcy bloków, jeśli wspólnota podejmie odpowiednią uchwałę) będą mogli uzyskać prawo własności gruntu.

 • Aby nabyć prawo własności, trzeba przez 20 lat płacić opłatę roczną lub spłacić należność jednorazowo.

 • W przypadku gruntów Skarbu Państwa, państwo oferuje bonifikatę dla osób, które wykupią prawo własności poprzez jednorazową wpłatę w ciągu 6 lat. Im szybciej zostanie ona uiszczona, tym wyższa dopłata od państwa – w 2019 r. ma wynosić 65 proc., ale już w 2024 r. 10 proc. W przypadku gruntów gminnych władze samorządowe mogą samodzielnie podjąć uchwałę, określającą wysokość bonifikaty.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Głosowanie

#weszło we wtorek, 9 października

 • Mięso wieprzowe z terenów zagrożonych afrykańskim pomorem świń, które spełnia wymagania weterynaryjne, może być sprzedawane bez przeprowadzania przetargu. Dotychczas zakłady mięsne mogły poza trybem zamówień publicznych sprzedawać tylko produkty mięsne (np. konserwy).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze