Nowe prawa w tym tygodniu (10 - 23 grudnia 2018 r.)

Nowe przepisy dotyczące blokowania dodatkowo płatnych usług w telefonach, zmiany w funkcjonowaniu Komisji Nadzoru Finansowego oraz reforma dowództwa w wojsku.

#weszło we wtorek, 11 grudnia

 • Zlikwidowano kryteria obrotowe wymagane do wszczęcia postępowania w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, czyli dysproporcji ekonomicznej między przedsiębiorcami w branży rolno-spożywczej (może to być np. sytuacja, gdy duża spółka skupująca warzywa i owoce nie płaci na czas rolnikom, którzy je dostarczają). Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmował się dotychczas tylko sprawami, gdzie wartość dostaw produktów rolnych lub spożywczych przekroczyła 50 tys. zł w ciągu roku, a roczny obrót silniejszego przedsiębiorcy wynosił co najmniej 100 mln zł.

 • Wprowadzono możliwość anonimowego zgłaszania przypadków przewagi kontraktowej.

 • Prezes UOKiK może wydać decyzję natychmiastowego zaprzestania nieuczciwej praktyki np. w stosunku do rolnika.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Głosowanie

#weszło w środę, 12 grudnia

 • Posiadacze abonamentu w firmach telekomunikacyjnych mogą wybrać cztery progi kwotowe dla blokady usług premium (np. konkursów SMS-owych): 0 zł, 35 zł, 100 zł i 200 zł. 0 oznacza blokadę całkowitą dodatkowych usług. Jeśli próg finansowy na dany okres rozliczeniowy (np. miesiąc) zostanie osiągnięty, operator informuje o tym abonenta, a usługi zostają zablokowane. Wcześniej taka blokada była uruchamiana na życzenie klienta.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 15 grudnia

 • W przypadku nałożenia kary za naruszenia rynku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ma 5 mies. (wcześniej rok) na opublikowanie na swojej stronie danych osoby, której dotyczy ta decyzja.

 • Kontrola działalności finansowej przez KNF może trwać 12 mies (wcześniej 6).

 • KNF może zażądać blokady rachunku podmiotu finansowego podejrzanego o przestępstwo na okres 96 h (wcześniej 48).

 • Rozszerzono skład KNF z 5 do 9 członków. KNF podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecności co najmniej czterech członków, w tym jej Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

 • Przewodniczący KNF udostępnia premierowi na jego żądanie informacje związane z pracami Komisji. KNF wymienia się informacjami także z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Krajową Administracją Skarbową, Policją, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Prokuratorii Generalnej RP.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym

Głosowanie

 • Nauczyciel stażysta może kontynuować staż w innej placówce oświatowej. Zmiana szkoły nie skutkuje brakiem możliwości awansu na nauczyciela kontraktowego, o ile zatrudnienie w nowej szkole nastąpiło w ciągu 3 miesięcy od zakończenia poprzedniego stażu oraz ocena pracy w ramach stażu była co najmniej dobra.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Głosowanie

#weszło w wtorek, 18 grudnia

 • Polska ratyfikowała poprawki do Protokołu Montrealskiego z Kigali, określające harmonogram wycofywania zużycia i produkcji gazów HFC (wodorofluorowęglowodorów) o silnym efekcie cieplarnianym.

 • Celem poprawki jest obniżenie temperatury na Ziemi o 0,5 °C do końca stulecia.

 • Zgodnie z harmonogramem gazy HFC jako pierwsze będą ograniczać kraje rozwinięte (już w 2019 r.), a kraje rozwijające się dopiero w 2029 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Głosowanie

#częściowo weszło w wtorek, 18 grudnia

 • Jeśli dotychczasowy dostawca gazu lub prądu przestaje je sprzedawać gospodarstwu domowemu, jego zadania przejmuje tzw. sprzedawca rezerwowy. Jeśli sprzedawca rezerwowy nie podejmie sprzedaży, zastępuje go dostawca z urzędu (przedsiębiorstwo z koncesją przydzielane automatycznie, jeśli dany odbiorca nie dokona wyboru, w Polsce to ENEA, ENERGA, PGE, RWE i TAURON).

 • Nowe przepisy określiły wymagania dotyczące umowy zawieranej przez dotyczasowego operatora z dostawcą z urzędu w imieniu odbiorcy (min. 5 dni na poinformowanie odbiorcy o zawarciu takiej umowy, 14 dni na przekazanie informacji o rozliczeniach nowemu dostawcy przez operatora).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektóre inne ustawy

Głosowanie

#weszło w czwartek, 20 grudnia

 • W miejsce działającego w Lublinie od 2001 r. Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie powołano Instytut Europy Środkowej.

 • Nowy instytut pod nowym kierownictwem ma się zajmować tematyką Trójmorza (działalność ma objąć Ukrainę, Białoruś, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Mołdawię, Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Serbię, Kosowo, Albanię, Macedonię i Grecję).

 • Nadzór nad instytucją objął premier (wcześniej był to minister spraw zagranicznych), który odpowiada także za nadanie Instytutowi statutu.

 • Dyrektor musi mieć wykształcenie wyższe magisterskie oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Instytucie Europy Środkowej

Głosowanie

#częściowo w czwartek, 20 grudnia

 • Pierwsze obowiązkowe pomiary emisji (dwutlenku siarki, tlenku i dwutlenku azotu, pyłów) z nowych średnich źródeł spalania paliw (moc cieplna od 1 do 50 MW) muszą zostać przeprowadzone w ciągu 4 miesięcy od uzyskania pozwolenia, rejestracji lub rozpoczęcia używania instalacji (w zależności od tego, która data jest najpóźniejsza).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektóre inne ustawy

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 22 grudnia

 • Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy kontrolujący firmy i instytucje muszą składać oświadczenia, jeśli osoby dla nich najbliższe prowadzą działalność gospodarczą lub pracują w instytucjach, która może podlegać kontroli.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Głosowanie

 • Do uzyskania prawa jazdy na motocykle trójkołowe wystarczy prawo jazdy kat. B (samochodowe) przez min. 3 lata. Nie jest potrzebne zdawanie egzaminu na prawo jazdy kat. A (motocyklowe).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 23 grudnia

 • Rozszerzono kompetencje Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ma on jednoosobowo dowodzić całymi siłami zbrojnymi i odpowiadać bezpośrednio przed ministrem obrony narodowej.

 • Szef Sztabu będzie dowodził w czasie wojny do momentu powołania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

 • Szefowi Sztabu podlega dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych odpowiedzialny za wsparcie logistyczne wojsk.

 • Jedynym rodzajem sił zbrojnych wyłączonym spod dowodzenia Szefa Sztabu są Wojska Obrony Terytorialnej podległe bezpośrednio ministrowi.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie