Nowe prawa w tym tygodniu (11 - 17 czerwca 2018 r.)

Zwiększenie kontroli wywozu leków, dodatkowe wymogi dla producentów sprzętu radiowego i zmiany w sądownictwie.

#częściowo wchodzi we wtorek, 12 czerwca

  • Przed wprowadzeniem urządzeń radiowych na rynek producent musi zarejestrować urządzenia w centralnym systemie udostępnionym przez Komisję Europejską oraz umieścić na nim numer ewidencyjny nadany przez Komisję. Musi również umieścić na produkcie oznakowanie CE (świadczące o spełnieniu wymagań dyrektywy UE).

  • Dokumentacja sprzętu musi być sporządzona przed wprowadzeniem radia do obrotu handlowego, a następnie aktualizowana. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może wezwać producenta lub importera do przeprowadzenia odpowiedniego badania.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 14 czerwca

  • Do systemu monitorowania przewozu towarów włączono transport kolejowy.

  • Systemem objęto produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności na terenie Polski. Każdy przedsiębiorca, który będzie chciał wywieźć te produkty poza granice kraju, musi zgłosić to do głównego inspektora farmaceutycznego.

  • Przedsiębiorca może zostać wezwany do udostępnienia środka transportu do kontroli. Za niedostarczenie pojazdu grozi kara 20 tys. zł.

  • Przedsiębiorca może zostać wezwany do przekazania dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara od 50 tys. zł do 100 tys. zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

  • Polska wypowiedziała umowy o ochronie inwestycji z Belgią, Francją, Cyprem i Holandią. Umowy te zostały uznane za niezgodne z prawem unijnym przez Komisję Europejską.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 16 czerwca

  • Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przekazuje Krajowej Radzie Sądownictwa listę kandydatów na asesorów, którzy zdali egzamin (aplikantów sędziowskich). KRS może w ciągu dwóch miesięcy od przedstawienia listy zgłosić sprzeciw wobec mianowania danego aplikanta na asesora. Jeśli nie ma sprzeciwu, KRS przedstawia prezydentowi wniosek o mianowanie kandydata na asesora ze wskazaniem miejsca służbowego. Wcześniejsze przepisy zakładały zgłaszanie sprzeciwu po mianowaniu przez prezydenta.

  • Skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, którą wprowadziła w kwietniu prezydencka ustawa, będzie można złożyć wyłącznie, „jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”. Więcej na temat skargi przeczytasz tutaj.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie