Nowe prawa w tym tygodniu (11 - 17 grudnia 2017 r.)

Kiedy dziennikarz może opublikować wywiad bez autoryzacji? Kto określa ceny za wodę i ścieki w gminach? Jaki produkt objęto podatkiem akcyzowym?

#wchodzi we wtorek, 12 grudnia

 • Kary dla dziennikarzy za opublikowanie czyjejś wypowiedzi bez autoryzacji są niższe. Brak autoryzacji traktowany jest jako wykroczenie i grozi za niego tylko kara grzywny (wcześniej grzywna lub więzienie).

 • W przypadku wypowiedzi dla dziennika, rozmówca ma na autoryzację sześć godzin od otrzymania tekstu. Na autoryzację wypowiedzi dla czasopisma, które nie jest publikowane codziennie, rozmówca ma dobę. Jeśli w wyznaczonym czasie rozmówca nie autoryzuje tekstu, redakcja może uznać, że cytowana wypowiedź została przez niego zatwierdzona bez zastrzeżeń.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Głosowanie nad ustawą

 • Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków proponowane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zatwierdzają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a nie gminy.

 • Dyrektorzy zajmą się oprócz tego m.in.: zatwierdzaniem projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków (wszystkie regulaminy muszą zostać zmienione w ciągu pół roku od wejścia ustawy) i wymierzaniem kar pieniężnych, np. za zawyżone stawki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w środę, 13 grudnia

 • W ramach nowo utworzonej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) do 2020 r. 19,5 tys. szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie miało bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 100 MB/s. Obecnie według danych Ministerstwa Cyfryzacji na tylko co dziesiąta szkoła ma dostęp do internetu o takiej mocy.

 • Operatorem OSE została Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w piątek, 15 grudnia

 • Susz tytoniowy został opodatkowany podatkiem akcyzowym.

 • Do produkcji surowca tytoniowego wymagany jest wpis do rejestru producentów suszu, który prowadzi dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

 • Producent musi co roku przekazywać dane o ilości wyprodukowanego suszu tytoniowego dyrektorowi generalnemu KOWR.

 • Zmiana obejmie ok. 9 tys. producentów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w piątek, 15 grudnia

 • Kierownicy urzędu stanu cywilnego będą przekazywać dane zawarte w kartach urodzenia, kartach martwego urodzenia oraz kartach zgonów służbom statystyki publicznej do 1 stycznia 2023 r., zamiast 1 stycznia 2018 r. Termin wydłużono, ponieważ system do elektronicznego przetwarzania tych danych zostanie uruchomiony później niż planowano (w 2021 r.).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 16 grudnia

 • Program rozbudowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (np. budowy obiektów sportowych) będzie realizowany jeszcze przez kolejne dwa lata.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017"

 

Głosowanie nad ustawą

Zobacz najnowsze