Nowe prawa w tym tygodniu (12 - 18 lutego 2018 r.)

Jakie ograniczenia nałożono na pracowników z innych krajów? Jakimi nowymi zakazami objęto osoby prowadzące solaria?

#weszło w poniedziałek, 12 lutego

 • Zagraniczni menedżerowie i specjaliści mogą zostać przeniesieni do polskiego oddziału swojego przedsiębiorstwa na najwyżej trzy lata, stażyści – na najwyżej rok. Po upływie tego czasu tacy pracownicy muszą opuścić Polskę, chyba że otrzymają zezwolenie na pobyt na innej podstawie.

 • Kierownicy i specjaliści będą musieli wcześniej przepracować w danej firmie min. 12 miesięcy, żeby przenieść się do Polski, stażyści – 6 miesięcy.

 • Do pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa mogą dołączyć członkowie ich rodzin.

 • Cudzoziemcy, którzy starają się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce (taki status pozwala na stały pobyt obcokrajowcom, którzy przebywają w danym kraju członkowskim UE co najmniej 5 lat, są zameldowani, mają stałe zatrudnienie i ubezpieczenie), muszą wykazać się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie B1. Z tego obowiązku zwolniono dzieci do 16. roku życia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło we wtorek, 13 lutego

 • Przedsiębiorcy zajmujący się przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracowników muszą do końca 2018 r. uzyskać wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Rejestr prowadzi marszałek województwa.

 • Przedsiębiorca, który nie uzyska wpisu w wyznaczonym terminie, musi zakończyć działalność i przekazać dokumenty innemu uprawnionemu przedsiębiorstwu, archiwom państwowym albo Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Głosowanie

#częściowo weszło w czwartek, 15 lutego

 • Rolnicy posiadający do 10 ha ziemi, którzy w 2017 r. ubiegali się o niektóre rodzaje pomocy finansowej od państwa, w 2018 r. nie będą musieli ponownie składać tego samego wniosku, a jedynie oświadczenie o braku zmian.

 • Przepis dotyczy: dopłat do uprawy tytoniu; pomocy finansowej na zalesienie gruntów rolnych lub innych niż rolne; pomocy finansowej na zalesianie lasów; rekompensat za obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (np. obszary górskie); płatności bezpośrednich, do których należą: wsparcie dochodów (jednolita płatność obszarowa), płatność za zazielenienie (np. za prowadzenie kilku różnych rodzajów upraw), płatność dodatkowa dla gruntów od 3 do 30 ha, dopłata do uprawy chmielu, dopłata do hodowli owiec oraz dopłata do hodowli kóz.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w piątek, 16 lutego

 • Z solarium mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

 • Solaria muszą w widocznym miejscu umieszczać informację o ograniczeniu wiekowym i informować o szkodliwości swoich usług.

 • Solaria nie mogą reklamować się w telewizji, w prasie i na plakatach.

 • Za złamanie tych zakazów właścicielowi solarium grozi kara 5 tys. zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze