Nowe prawa w tym tygodniu (12 - 18 marca 2018 r.)

Jakie uprawnienia zyskała komisja ds. reprywatyzacji warszawskich? Z jakich nowych obowiązków wobec KRS muszą się wywiązać przedsiębiorcy?

#wchodzi w środę, 14 marca

  • Komisja ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zyskała uprawnienia prokuratora do samodzielnego wszczynania postępowań w sprawie uchybień przy wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej.

  • Komisja uzyskała dostęp do akt sądowych zgromadzonych np. przez prezesów sądów, organy administracji publicznej oraz danych osobowych m.in. z Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego bez wiedzy i zgody danej osoby.

  • Komisja może sprzeciwić się decyzji administracyjnej (np. o zwróceniu komuś kamienicy).

  • Podwyższono kary z 3 tys. zł do 10 tys. zł dla osób, które nie stawiły się na wezwanie komisji. Za niestawienie się kolejny raz ma grozić do 30 tys. zł.

  • Komisja może wnioskować do prokuratora o przymusowe doprowadzenie świadka, strony postępowania lub biegłego przed komisję.

  • Tzw. czyściciele kamienic, czyli osoby, które przez nacisk psychiczny, fizyczny lub ekonomiczny zmuszają mieszkańców do wyprowadzki, mogą zapłacić karę finansową od tysiąca do miliona złotych.

  • Komisja może uchylić lub stwierdzić nieważność decyzji reprywatyzacyjnej oraz uchylić, zawiesić lub stwierdzić nieważność toczącego się postępowania sądowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 15 marca

  • Firmy nie mogą już składać sprawozdań finansowych na papierze. Do 30 września mogą bezpłatnie wysyłać je jako kopię elektroniczną (skan PDF) podpisaną e-podpisem lub przez profil ePUAP za pomocą udostępnionego przez ministerstwo sprawiedliwości systemu teleinformatycznego. Z chwilą złożenia sprawozdania w tej formie dla każdej firmy w KRS zostanie utworzone wirtualne repozytorium dokumentów finansowych.

  • Sąd może zmusić do założenia zarządu zobowiązane do tego podmioty gospodarcze przez wezwanie, nałożenie grzywny lub ustanowienie specjalnego kuratora.

  • Każdy podmiot gospodarczy wpisany do KRS ma 18 miesięcy na podanie adresu doręczenia np. pisma sądowego. Jeśli go nie poda, sąd potraktuje takie pismo jak doręczone i nie będzie go wysyłać.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze