Nowe prawa w tym tygodniu (14 - 20 maja 2018 r.)

Nowa forma umowy między rolnikiem a pracownikiem sezonowym oraz szersze uprawnienia dla Straży Marszałkowskiej.

#częściowo wchodzi w poniedziałek, 14 maja

  • Termin uruchomienia systemu informatycznego, który ma umożliwić załatwianie niektórych spraw przed sądami administracyjnymi drogą elektroniczną, przesunięto z 15 maja tego roku na 31 maja 2019 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Głosowanie

  • Minister rozwoju ma 14 dni na wyznaczenie instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie internetowej bazy ośrodków szkolenia kierowców, które dysponują samochodami przystosowanymi dla niepełnosprawnych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Głosowanie

#częściowo wchodzi we wtorek, 15 maja

  • Minister kultury i dziedzictwa narodowego nadaje medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” z własnej inicjatywy lub na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, organizacji społecznej lub innego podmiotu zajmującego się miejscami pamięci narodowej. Wcześniej odznaczenie nadawał prezes IPN.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 18 maja

  • Wprowadzono nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej – umowę o pomocy przy zbiorach. Rolnik prowadzący gospodarstwo może ją zawrzeć z pomocnikiem zatrudnionym na czas zbiorów. Musi zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego i opłacać składki chorobowe, wypadkowe oraz macierzyńskie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 19 maja

  • Przyrządy pomiarowe, których licencja uległa przedawnieniu, będą mogły zostać ponownie zalegalizowane metodą statystyczną. Polega ona na tym, że z każdej partii przyrządów będą losowo sprawdzane niektóre z nich. Wcześniej każde urządzenie musiało zostać przetestowane.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Głosowanie

#wchodzi w niedzielę, 20 maja

  • Straż Marszałkowska otrzymała status służby mundurowej. Strażnicy będą mianowani (a nie zatrudniani na podstawie przepisów prawa pracy) oraz będą odbywać trzyletnią służbę przygotowawczą zanim staną się funkcjonariuszami. Zmiana oznacza również prawo do szybszej emerytury (w wieku 55 lat po min. 25 latach służby).

  • Strażnicy otrzymali nowe zadania, należy do nich m.in. wykrywanie podsłuchów oraz materiałów wybuchowych na terenie Sejmu i Senatu. Zyskali także dostęp do informacji (np. danych osobowych) innych służb mundurowych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Straży Marszałkowskiej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

 

Głosowanie