Nowe prawa w tym tygodniu (16 - 22 lipca 2018 r.)

Zmiany w ustawie o IPN, w kodeksie wyborczym oraz niższe podatki m.in. dla firm rodzinnych, tłumaczy, twórców gier komputerowych i osób grających na automatach.

#wchodzi w życie we wtorek, 17 lipca

 • Za przypisywanie Polakom zbrodni dokonanych podczas II wojny światowej przez Trzecią Rzeszę (np. używanie sformułowania “polskie obozy zagłady”) oraz innych zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni przeciwko pokojowi nie grozi odpowiedzialność karna (wcześniej groziła grzywna lub 3 lata więzienia).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Głosowanie

 • Symbolem Wojsk Obrony Terytorialnej jest orzeł na tarczy amazonek (symbol wojsk lądowych) ze znakiem Polski Walczącej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie

#wchodzi w środę, 18 lipca

 • Osoba wnioskująca o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie, że nie ma sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, nie zatrzymano jego prawa jazdy ani nie cofnięto jej uprawnień do kierowania.

 • Za fałszywe oświadczenie grozi kara do 3 lat więzienia (na podstawie kodeksu karnego). Kierowca musi zostać uprzedzony o odpowiedzialności karnej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 19 lipca

 • Dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej wybierze komisja, w której zasiądzie po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę (np. samorząd, stowarzyszenie) i kuratorium oświaty; po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych (zrzeszających nauczycieli, działających na terenie danej placówki).

 • Rada pedagogiczna podejmuje uchwały dotyczące dyrektora szkoły w głosowaniu tajnym (np. opinia w sprawie przedłużenia powierzenia mu stanowiska).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe

Głosowanie

 • Kara administracyjna grozi przedsiębiorcy, który wprowadzi na rynek środki ochrony indywidualnej (np. kaski, odzież ochronna), urządzenia spalające paliwa gazowe (np. kuchenki gazowo-elektryczne) lub elementy kolei linowych, niespełniające norm zawartych w rozporządzeniach unijnych. Jeśli przedsiębiorca np. nie umieści na wyrobie oznakowania CE grozi mu do 20 tys. zł kary, a za nieprzeprowadzenie analizy bezpieczeństwa kolei linowych – do 100 tys. zł

 • Przedsiębiorca może upoważnić każdą osobę trzecią (np. członka rodziny), a nie tylko pracownika, do udziału w kontroli, którą przeprowadza Urząd Ochrony Rynku i Konkurencji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Nie trzeba płacić podatku PIT od wygranej w legalnej grze na automatach, w karty, w kości, w grach cylindrycznych (np. ruletka) oraz w bingo pieniężne i fantowe (nadal obowiązuje 10 proc. opodatkowanie po przekroczeniu 2280 zł).

 • Autorzy gier komputerowych, tłumacze i inżynierowie budowlani mogą skorzystać z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów (czyli mogą zapłacić podatek tylko od połowy przychodów). Taka możliwość dotyczy umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

 • Osoba, która otrzyma w darowiźnie lub spadku środki trwałe (np. sprzęty, budynki, samochody) oraz wartości niematerialne i prawne (np. licencje, prawa autorskie), może w każdym miesiącu odliczyć od przychodu koszty zużycia się danego środka. Dzięki temu mniejszy podatek zapłacą np. rodzinne firmy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Głosowanie

 • Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS) muszą obowiązkowo zwoływać raz w roku walne zgromadzenie członków z możliwością udziału przez pełnomocnika.

 • Organizacje muszą prowadzić i aktualizować wykaz umów o zbiorowe zarządzanie zawartych z artystami.

 • Organizacja zagraniczna, które chce działać jako organizacja zbiorowego zarządzania na terenie Polski, potrzebuje zezwolenia od ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Artystów, którzy nie powierzyli praw żadnej organizacji za pomocą umowy, reprezentować będzie organizacja, która uzyskała status reprezentatywnej przyznany przez ministra.

 • Organizacje mogą inwestować tylko w obligacje skarbu państwa lub samorządu terytorialnego (wcześniej nie było ograniczeń).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 20 lipca

 • Nie będą prowadzone nagrywane i prowadzone transmisje z prac komisji wyborczych.

 • Urzędnikiem wyborczym może być każdy z 5-letnim stażem pracy w urzędzie (wcześniej tylko aktualni pracownicy urzędów). Jeśli zajdzie niebezpieczeństwo, że komisja nie zdoła przeprowadzić wyborów, szef Krajowego Biura Wyborczego może powierzyć funkcję urzędnika wyborczego osobie, która nie spełnia tych wymagań.

 • Wybory do jednostek pomocniczych gmin (np. dzielnic, sołectw) oraz referenda lokalne nie mogą odbywać się w dniu wyborów ogólnokrajowych. Nie dotyczy to wyborów do rad dzielnic Warszawy.

 • PKW prowadzi wykaz osób, które straciły prawo do kandydowania w wyborach.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Podwyższono maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w latach 2017-2026 z 65 660 000 zł do 387 380 000 zł. Limity określono oddzielnie na każdy rok (np. w 2018 NIW może otrzymać 39 400 000 zł, w 2019 – 60 800 000 zł itd.).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zobacz najnowsze