Nowe prawa w tym tygodniu (17 - 23 września 2018 r.)

Zwolnienia z podatku akcyzowego, zmiany w prawie wodnym oraz partnerstwo prywatno-publiczne na nowych zasadach.

#wchodzi w środę, 19 września

 • Zlikwidowano akcyzę dla gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 • Zrezygnowano z akcyzy dla ubytków powstałych przy produkcji piwa i wina (np. rozlanej wody).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne

Głosowanie

 • Podmiot publiczny przed wyborem partnera prywatnego do realizacji inwestycji musi ocenić efektywność projektu (np. oszacować koszty, potencjalne ryzyko). Może wystąpić o ocenę projektu przez ministra inwestycji i rozwoju. Minister wydaje ocenę w ciągu 60 dni od otrzymania wniosku.

 • Samorządy mogą przyznawać partnerom prywatnym dotacje celowe (obecnie mogą je przyznawać tylko partnerom non-profit).

 • Partnerstwo publiczno-prywatne może być realizowane tylko w formie spółki kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej). Taka spółka zostaje zawiązana na czas określony konieczny do zakończenia inwestycji.

 • Partner prywatny może dołączyć do istniejącej spółki komunalnej partnera publicznego (np. przez nabycie akcji).

 • Jeśli podmiot publiczny jest inwestorem, umowa o partnerstwie prywatno-publicznym może wyłączyć stosowanie wobec niego przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie dla podwykonawcy. Odpowiedzialność przejmie wtedy spółka zawiązana do realizacji inwestycji albo partner prywatny.

 • Partner prywatny musi składać raporty z realizacji inwestycji partnerowi publicznemu. Szczegóły określi zawarta między podmiotami umowa.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 20 września

 • Zakazano wprowadzania deszczówki bezpośrednio do wód podziemnych, a jeśli zawiera ona substancje szkodliwe, to także do urządzeń wodnych.

 • Wprowadzono zwolnienie z opłat za usługi wodne, których wartość ustalona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekracza 20 zł.

 • Pozwolenia wodnoprawne (pozwolenia na np. korzystanie z wód, budowanie obiektów nad wodą) można wydawać na 30 lat (wcześniej 20 lat).

 • Obiekty stojące nad wodą tymczasowo do 180 dni (np. budka z jedzeniem) nie muszą mieć pozwolenia wodnoprawnego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 22 września

 • Utworzono Polski Instytut Ekonomiczny. Zastąpi on Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy. Instytut podlega premierowi, to on powołuje jego skład. Do jego zadań należy m.in. przygotowywanie analiz, ekspertyz oraz prowadzenie badań naukowych o tematyce ekonomicznej i społecznej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym

Głosowanie

Zobacz najnowsze