Nowe prawa w tym tygodniu (18 - 24 września 2017 r.)

Jakie dodatkowe opłaty czekają właścicieli stacji benzynowych? Jakie wymagania muszą spełnić przedsiębiorcy wykorzystujący szkodliwe gazy cieplarniane?

#wchodzi w czwartek, 21 września

  • Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) będą sprawdzali, czy automaty do odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania na stacjach benzynowych działają poprawnie. Takie urządzenia ograniczają emisję szkodliwych substancji (np. ozonu) do atmosfery.

  • Za kontrolę urządzeń zapłacą właściciele stacji benzynowych (100 zł od sztuki). To oni też pokryją koszty podróży inspektora.

  • Na obszarach kolejowych i w portach urządzenia skontrolują inspektorzy Transportowego Dozoru Technicznego, a na wojskowych stacjach paliw Wojskowego Dozoru Technicznego.

  • Nowe prawo wdraża przepisy dyrektywy unijnej. Obowiązek posiadania takich urządzeń przez stacje benzynowe obowiązuje od 2005 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Głosowanie nad ustawą

#wchodzi w sobotę, 23 września

  • Produkty, zawierające szkodliwe dla warstwy ozonowej fluorowane gazy cieplarniane, freon lub halon  (m.in. maszyny chłodnicze, lodówki, gaśnice, rozpuszczalniki) powinny być właściwie oznakowane. Przedsiębiorcy muszą zamieścić na etykiecie informację o wykorzystywanych gazach oraz jak należy używać tych produktów, obie w języku polskim.

  • Organy kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej mogą nałożyć na przedsiębiorcę karę administracyjną w wysokości od 600 do 30 tys. zł, np. za sprzedaż urządzeń niespełniających wymagań określonych w krajowych lub unijnych regulacjach.

  • Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i przeciwpożarowe będą częściej kontrolowane pod względem szczelności.

  • Przedsiębiorcy wykorzystujący agregaty chłodnicze oraz samochody chłodnie mają obowiązek prowadzenia kart urządzeń oraz posiadania odpowiednich certyfikatów dla personelu.

Ścieżka nad projektem ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie nad ustawą

Zobacz najnowsze