Nowe prawa w tym tygodniu (19 - 25 lutego 2018 r.)

Jakie ułatwienia czekają właścicieli samochodów elektrycznych? Na jakie zmiany muszą przygotować się rolnicy wnioskujący o dopłaty z unijnego programu dla obszarów wiejskich?

#wchodzi w środę, 21 lutego

 • Rolnik może składać wniosek o dopłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) tylko w formie elektronicznej. Taki obowiązek wynika z przepisów unijnych.

 • Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zapewnią pomoc techniczną przy uzupełnianiu i składaniu wniosków przez internet. Oprócz tego do 2020 r. rolnicy, którzy wcześniej składali papierowe wnioski, będą otrzymywać instrukcje w postaci częściowo wypełnionych wydruków i materiałów graficznych.

 • Podniesiono kwotę, powyżej której rolnicy otrzymujący dofinansowanie z PROW muszą wybierać wykonawców w drodze przetargu – z 20 tys. zł do 127 tys. zł. Oferty muszą zamieszczać na portalu ogłoszeń ARiMR.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 22 lutego

 • Wprowadzono przepisy dotyczące organizacji w Polsce konferencji klimatycznej COP24 (organ podpisanej w 1992 r. Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), która odbędzie się w Katowicach w grudniu 2018 r. Jest to największe, najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej.

 • Powołano międzyresortowy zespół ds. organizacji Konferencji COP24, który zajmie się m.in. W jego skład wchodzą:

 • minister spraw wewnętrznych i administracji i minister spraw zagranicznych;

 • Komendant Główny Policji;

 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

 • Komendant Główny Straży Granicznej;

 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

 • Wojewoda Śląski;

 • Prezydent Katowic;

 • członek zarządu związku metropolitalnego

lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele.

 • Minister środowiska jako prezydent konferencji będzie przewodniczył negocjacjom. Oprócz tego wspólnie z prezydentem Katowic odpowiada za sprawy organizacyjne (np. zapewnienie miejsca, w którym odbędzie się konferencja).

 • Wszystkie umowy i zamówienia publiczne realizowane w związku z konferencją będą kontrolowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

 • Konferencję sfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma przeznaczyć na ten cel ok. 128 mln zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie

 • Zniesiono podatek akcyzowy na samochody elektryczne.

 • Samochody elektryczne mogą parkować bezpłatnie w strefach płatnego parkowania.

 • Samorządy mogą tworzyć strefy czystego transportu, do których wjazd dla samochodów benzynowych lub z silnikiem diesla będzie kosztował maks. 30 zł. Samochody elektryczne będą zwolnione z takiej opłaty.

 • Do 2020 r. w Polsce ma powstać 6400 punktów ładowania pojazdów elektrycznych i 70 stacji gazu ziemnego CNG. W przepisach określono minimalną liczbę punktów ładowania na daną gminę w zależności od liczby mieszkańców, liczby zarejestrowanych pojazdów i liczby pojazdów przypadających na tysiąc mieszkańców.

 • Gminy, które stanowią duże aglomeracje miejskie (czyli liczące min. 10 tys. mieszkańców, min. 60 tys. zarejestrowanych pojazdów, a na tysiąc mieszkańców przypada min. 400 samochodów), mają obowiązek monitorować proces powstawania stacji. Jeśli okaże się, że liczba punktów ładowania w danej gminie nie odpowiada minimalnej liczbie określonej w przepisach, władze takiej gminy muszą przygotować plan rozwoju infrastruktury (zawierający liczbę i lokalizację stacji oraz harmonogram prac), a za budowę brakujących stacji ładowania będzie odpowiadał miejscowy dostawca prądu.

 • Ładowanie pojazdów to nowy rodzaj działalności gospodarczej. Nie jest wymagana do niej koncesja, jak w przypadku sprzedaży energii elektrycznej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 23 lutego

 • Za sprawy dotyczące „kształtowania estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego” jest odpowiedzialny minister kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Do kompetencji premiera dołączono koordynację polityki mieszkaniowej państwa oraz kontrolę jej realizacji (m.in. rekomendacje finansowe czy zmiany w prawie).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Głosowanie

Zobacz najnowsze