Nowe prawa w tym tygodniu (2 - 8 kwietnia 2018 r.)

Jak zmieniły się przepisy o Sądzie Najwyższym?

#weszło we wtorek, 3 kwietnia

Powstały dwie nowe izby w Sądzie Najwyższym:

  • Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zajmie się m.in. rozpatrywaniem protestów wyborczych, stwierdzaniem ważności wyborów i referendów oraz skargami dotyczącymi przewlekłości postępowań;

  • Izba Dyscyplinarna będzie prowadzić postępowania dyscyplinarne sędziów, prokuratorów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

W terminie do pięciu lat od ostatecznego wyroku m.in. prokurator generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich i prezes UOKiK mogą wnieść skargę nadzwyczajną, jeśli decyzja sądu:

  • „narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji”;

  • „narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie”;

  • „zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego”.

Skargę rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

W obu nowych izbach będą zasiadać wybierani przez Senat ławnicy. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać marszałkowi senatu stowarzyszenia, organizacje społeczne lub zawodowe oraz grupa co najmniej tysiąca obywateli. Ławnikiem może zostać każda osoba między 40. a 60. rokiem życia, która posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, pełnię praw, „nieskazitelny charakter” i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.

Sędziowie SN przechodzą na emeryturę z dniem ukończenia 65 lat (wcześniej 70), chyba że najpóźniej sześć miesięcy wcześniej złożą oświadczenie woli dalszego sprawowania stanowiska, przedstawią zaświadczenie od lekarza o zdolności do sprawowania funkcji, a prezydent wyrazi na to zgodę. Zgodnie z przyjętym przez prezydenta regulaminem w SN ma być docelowo 120 sędziów.

Nowych sędziów SN ma wybierać Krajowa Rada Sądownictwa, może ich również delegować minister sprawiedliwości (nie więcej niż 30 proc. składu).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym

Głosowanie

Zobacz najnowsze