Nowe prawa w tym tygodniu (20 - 26 sierpnia 2018 r.)

Przepisy korzystne dla deweloperów, wyższe kary za dopalacze oraz podwyżki w służbie zdrowia.

#weszło w poniedziałek, 21 sierpnia

 • Za posiadanie większej ilości dopalaczy grozi grzywna, kara pozbawienia wolności lub kara do 3 lat więzienia. Przy mniejszej ilości na własny użytek sprawa może zostać umorzona.

 • Za handel dopalaczami grozi od 6 mies. do 12 lat więzienia.

 • Listy substancji zakazanych będą przyjmowane jako załącznik do rozporządzenia, a nie ustawa. Przyspieszy to delegalizację nowych dopalaczy.

 • Przypadki zatruć dopalaczami muszą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny będzie do marca każdego roku sporządzać na podstawie tych zgłoszeń raport.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

#weszło w środę, 22 sierpnia

 • Podmiot, któremu Krajowa Administracja Skarbowa zablokuje rachunek bankowy na dłużej niż 72 h (przy podejrzeniu wyłudzeń podatkowych) może odwołać się od tej decyzji do sądu, dopiero po złożeniu zażalenia i rozpatrzeniu go przez szefa KAS (wcześniej od razu kierowano sprawę do sądu).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Inwestorzy mogą budować osiedla mieszkaniowe (w tym obiekty służące mieszkańcom, takie jak przedszkola, obiekty sportowe, obiekty usługowe), nawet jeśli nie pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego lub nie ma takiego planu. Zgodę musi wyrazić rada gminy.

 • Inwestycja mieszkaniowa musi być zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Studium uwarunkowań nie musi być brane pod uwagę w przypadku byłych terenów kolejowych, wojskowych, produkcyjnych lub pocztowych.

 • Wniosek dewelopera o ustalenie lokalizacji nowego budynku będzie publikowany w biuletynie informacji publicznej w internecie oraz podany do publicznej wiadomości, tak aby w ciągu 21 dni można było zgłaszać do niego uwagi. Zaopiniuje go m.in. do konserwator zabytków.

 • Osiedle mieszkaniowe musi mieć dostęp do drogi publicznej o szerokości min. 6 m, w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej (w dużych miastach pow. 100 tys. mieszkańców – do 500 m, w mniejszych – do 1 km) oraz szkół i przedszkoli (w dużych miastach do 1,5 km, w mniejszych do 3 km). Nie może być wyższe niż 4 kondygnacje w miastach do 100 tys. mieszkańców, a w większych 14 kondygnacji. Jeśli w odległości 500 m od inwestycji jest już jakieś osiedle o wyższych kondygnacjach, nowe bloki mogą mieć taką samą wysokość.

 • Ustawa będzie obowiązywać przez 10 lat. Ma przyspieszyć budowę mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 23 sierpnia

 • W 2019 r. ruszy Internetowe Konto Pacjenta, czyli bezpłatna aplikacja, w której każdy pacjent będzie miał dostęp np. do wyników badań, planowanych wizyt, zwolnień czy historii leczenia. Logowanie będzie możliwe przez profil zaufany, który już teraz każdy może założyć przez internet lub w wyznaczonym punkcie (np. w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

 • Do wyodrębnienia własności lokalu w budynku, który został wybudowany przed 1995 r., nie jest konieczne przedstawienie pozwolenia na budowę. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wyodrębnienie następowało na podstawie planu zagospodarowania miejscowego i pozwolenia na budowę, ale przed 1995 r. nie wydawano takich pozwoleń ani nie było obowiązku przechowywania dokumentacji, co stworzyło lukę prawną.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o własności lokali

Głosowanie

 • Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, np. dziki, rolnik zgłasza do koła łowieckiego, a nie do urzędu gminy.

 • W zespole szacującym szkody łowieckie nie będzie zasiadał sołtys. Zastąpi go przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jego obecność nie jest jednak obowiązkowa.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w czwartek, 23 sierpnia

 • Ewidencja egzaminatorów, instruktorów, wykładowców, lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań kierowców, psychologów oraz instruktorów techniki jazdy będzie zawierać dodatkowo (obok m.in. adresu, numeru PESEL, rodzajów posiadanych uprawnień) ich datę i miejsce urodzenia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Samochód napędzany gazem ziemnym może wjeżdżać do strefy czystego transportu, jeżeli ma na przedniej szybie specjalne oznakowanie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta danego miasta.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 24 sierpnia

 • Przyspieszono wzrost wydatków na służbę zdrowia – poziom 6 proc. PKB ma zostać osiągnięty w 2024, a nie 2025 r. Nakłady będą zwiększane stopniowo: w 2018 r. będzie to 4,78 proc., w 2021 r. 5,30 proc. itd.

 • Podwyżki dostaną lekarze specjaliści, którzy zobowiążą się do pracy w jednym szpitalu (wynagrodzenie ma wynosić 6750 zł brutto) oraz lekarze rezydenci, którzy zobowiążą się do przepracowania co najmniej dwóch z pięciu lat specjalizacji w Polsce (podwyżka o 600 lub 700 zł brutto w zależności od specjalizacji).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 25 sierpnia

 • Ustanowiono nowe odznaczenie państwowe – Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Otrzymają go osoby, które „od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniały się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej”.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 25 sierpnia

 • Od 1 stycznia 2019 roku, w ramach programu „Mieszkanie na start”, rząd będzie dopłacać do czynszu za wynajem mieszkania przez okres 15 lat.

 • Gmina musi zawrzeć z inwestorem umowę na budowę mieszkań, która określa m.in. planowaną liczbę mieszkań, termin zasiedlenia oraz warunki dla najemcy (np. wysokość dochodu). Gmina określa komu przysługuje pierwszeństwo udziału w programie (np. rodzina z min. 1 dzieckiem, osoba niepełnosprawna, osoba powyżej 65 roku życia, repatriant).

 • Gmina musi zawrzeć umowę zabezpieczającą środki na przyszłe dopłaty z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Głosowanie