Nowe prawa w tym tygodniu (21 - 27 maja 2018 r.)

Zmiany procedury odwoływania prezesów sądów, zrównanie wieku emerytalnego sędziów oraz dodatkowe wymogi dla właścicieli samochodów na gaz.

#częściowo wchodzi w środę, 23 maja

  • Samochody napędzane gazem ziemnym mogą wjeżdżać do specjalnie wydzielonych stref czystego transportu, jeśli mają na przedniej szybie specjalne oznakowanie, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta .

Ścieżka prac nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Głosowanie

#wchodzi w środę, 23 maja

  • Wiek emerytalny sędziów wynosi 65 lat (wcześniej dla kobiet - 60, dla mężczyzn - 65). Kobiety mogą przejść na emeryturę już w wieku 60 lat.

  • Sędzia po 65 r.ż. może dalej sprawować stanowisko, jeśli uzyska zgodę KRS (zgodnie z wcześniejszymi przepisami zgodę wydawał prezydent).

  • Jeśli pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie zwoła w terminie posiedzenia KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego, może to zrobić najstarszy wiekiem członek KRS.

  • Wprowadzono dwustopniową procedurę konsultacji przed odwołaniem prezesa lub wiceprezesa sądu. Minister sprawiedliwości musi najpierw zasięgnąć opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna, musi zwrócić się do KRS. KRS może większością ? głosów nie zgodzić się na odwołanie i jest to decyzja wiążąca dla ministra. Jeśli nie zajmie stanowiska w ciągu 30 dni, minister może odwołać prezesa.

Ścieżka prac nad  projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym

Głosowanie

  • Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządzi publikację trzech zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. (dot. niekonstytucyjności lub częściowej niekonstytucyjności ustaw PiS o TK), których rząd nie przesłał do Dziennika Ustaw.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Głosowanie

#częściowo wchodzi w piątek, 25 maja

  • Inspekcja Transportu Drogowego może przetwarzać dane osobowe, jeśli ma to związek z prowadzoną kontrolą, m.in. przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

  • ITD nie może przetwarzać danych wrażliwych (np. pochodzenie etniczne, poglądy polityczne), jeśli nie zostały przekazane dobrowolnie przez daną osobę podczas postępowania.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Głosowanie