Nowe prawa w tym tygodniu (21 - 27 sierpnia 2017 r.)

Kto może zlecić odstrzał dzików? Czy rolnik musi podpisać umowę przy sprzedaży bezpośredniej?

#weszło we wtorek, 22 sierpnia

Nie trzeba zawierać pisemnych umów przy drobnej sprzedaży produktów rolnych. W sytuacji gdy umowa jest wymagana, może mieć formę pisemną, elektroniczną lub np. e-maila, skanu, smsa czy nagrania dźwiękowego. Po podpisaniu trzeba ją przechowywać przez 2 lata. Za brak umowy grozi grzywna 10 proc. wartości transakcji, a za wadliwą umowę do 5 proc.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#częściowo weszło w środę, 23 sierpnia

  • Wojewoda lub minister budownictwa może umorzyć, odroczyć terminy spłaty lub rozłożyć na raty opłaty za użytkowanie wieczyste, czynsz, najem lub dzierżawę nieruchomości należących do Skarbu Państwa.

  • Osoba, który zawiera kolejną umowę o użytkowanie wieczyste, nie musi płacić pierwszej opłaty (jeżeli od wygaśnięcia wcześniejszej umowy nie upłynęły 3 lata).

Ścieżka prac nad ustawą o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

#weszło w czwartek, 24 sierpnia

Powiatowi lekarze weterynarii zyskali większe uprawnienia w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Jeśli w powiecie wystąpi choroba zakaźna lub niebezpieczeństwo jej wystąpienia, powiatowy weterynarz lub wojewoda może zakazać utrzymywania, chowu i hodowli zwierząt z gatunków narażonych na zakażenie. Jak mówiła w trakcie posiedzenia komisji wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ewa Lach, zmiana ustawy ma dotyczyć przede wszystkim afrykańskiego pomoru świń, z którym obecnie zmagają się gospodarstwa m.in. w województwie lubelskim, ale może być także stosowana np. przy ptasiej grypie.

Powiatowy weterynarz może nakazać wybicie zwierząt chorych oraz zlecić odstrzał dzików (to one przenoszą choroby na świnie), wnioskując do Polskiego Związku Łowieckiego. Może także nakazać rolnikowi, aby umożliwił myśliwym przeprowadzenie odstrzału na terenie jego gospodarstwa. Odstrzał zwierząt niepodlegających ochronie można prowadzić również na terenie parków narodowych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Głosowanie nad ustawą

#weszło w piątek, 25 sierpnia

Administratorem rejestrów medycznych (np. służące do badań statystycznych bazy danych o przeszczepach lub zawałach serca) będą podmioty, które je prowadzą, np. szpitale i instytuty badawcze. Dotychczasowy administrator, minister zdrowia, może też powierzyć prowadzenie rejestrów Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) lub innym jednostkom. Na żądanie ministra podmioty prowadzące rejestry będą musiały bezpłatnie udostępniać NFZ informacje z rejestrów.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą