Nowe prawa w tym tygodniu (22 - 28 października 2018 r.)

Ustanowienie tzw. asystentów medycznych oraz podwyżki dla personelu niemedycznego.

#weszło w wtorek, 23 października

  • Fundusz Rezerwy Demograficznej (jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa wypłacalności emerytur) może inwestować pieniądze z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego np. kupować papiery wartościowe. Wcześniej FRD mógł lokować te środki tylko w lokaty bankowe.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Głosowanie

  • Lekarz może upoważnić inną osobę wykonującą zawód medyczny lub personel pomocniczy (tzw. asystent medyczny) do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich (np. zwolnienia chorobowego). Upoważnienie jest czasowe, może obowiązywać maksymalnie 12 miesięcy. Informacje o osobach upoważnionych znajdą się w prowadzonym przez ministra zdrowia Rejestrze Asystentów Medycznych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychGłosowanie

#wchodzi w czwartek, 25 października

  • Zagwarantowano ustawowo próg najniższej płacy dla personelu niemedycznego w szpitalach np. dyspozytorów, sanitariuszy i sekretarek medycznych. Do 2021 r. pracownicy niemedyczni mają zarabiać minimum 2664 zł brutto.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Głosowanie

Zobacz najnowsze