Nowe prawa w tym tygodniu (22 - 28 stycznia 2018 r.)

Nowe przepisy dla producentów i importerów samochodów.

#częściowo wchodzi w środę, 24 stycznia

  • Zniesiono karę grzywny za niezłożenie zawiadomienia o podjęciu działalności polegającej na produkcji lub imporcie samochodów lub za złożenie zawiadomienia zawierającego fałszywe dane.
  • Teraz producenci i importerzy samochodów, tak samo jak producenci i importerzy m.in. sprzętu elektrycznego i baterii, mają obowiązek złożyć do marszałka województwa wniosek o wpis do uruchomionej przez Ministerstwo Środowiska Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za niezłożenie wniosku grozi kara aresztu lub grzywny.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w czwartek, 25 stycznia

  • Do rachunków rozliczeniowych założonych przez przedsiębiorców przed 1 lipca 2018 r. bank ma obowiązek otworzyć rachunek VAT do 30 czerwca. Rachunek VAT nie wymaga zawierania oddzielnej umowy ani dodatkowych prowizji i opłat. Ten sam obowiązek dotyczy imiennego rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
  • Rachunek VAT ma służyć do opłacania podatku VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności za faktury. Dzięki temu po jej opłaceniu środki od razu trafiają częściowo do sprzedawcy, a częściowo posłużą do uregulowania podatku.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 26 stycznia

  • Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (KLRiW), które działa przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, od teraz odpowiada za nadzór nad podmiotami wykonującymi pomiary jakości powietrza - zakładami przemysłowymi, fundacjami, instytutami naukowo-badawczymi i samorządami (dotychczas nadzorowało tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów).
  • KLRiW jest odpowiedzialny za koordynację unijnych programów zapewnienia jakości powietrza i ma obowiązek przynajmniej raz na 3 lata uczestniczyć w takim programie.
  • Co najmniej raz na 5 lat KLRiW ma obowiązek przeprowadzać kontrole w instytucjach obsługujących sieci pomiarowe. Zmiana wynika z dostosowania prawa polskiego do dyrektywy unijnej.
  • Instytut Ochrony Środowiska ma w imieniu rządu przeprowadzać modelowanie matematyczne związane z czystością powietrza.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 27 stycznia

  • Nowy organ, podległy MSWiA - Inspektor Nadzoru Wewnętrznego wraz z Biurem Nadzoru Wewnętrznego zajmą się nadzorowaniem policji, straży granicznej, Biura Ochrony Rządu (od lutego Służby Ochrona Państwa) oraz straży pożarnej.
  • Nowy organ będzie m.in. weryfikował kandydatów na funkcjonariuszy, sprawdzał, czy funkcjonariusze służb nie dopuścili się nieprawidłowości podczas służby oraz czy nie popełnili przestępstwa. Inspektora wybierze minister spraw wewnętrznych i administracji. 35 inspektorów biura ma uprawnienia m.in. do obserwowania pracowników służb mundurowych, nagrywania ich, uzyskiwania dostępu do ich danych internetowych, a także np. sprawdzania czy pracownik przyjmie łapówkę.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Zobacz najnowsze