Nowe prawa w tym tygodniu (23 - 29 kwietnia 2018 r.)

Które zaświadczenia będą mogły być wydawane w formie elektronicznej? Z jakich wymogów zwolniono członków rad nadzorczych?

#wchodzi w środę, 25 kwietnia

  • Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy będą wydawane także w formie dokumentu elektronicznego.

  • Instytucje korzystające z dostępu do rejestru PESEL (np. NFZ lub ZUS) będą mogły zgłaszać niezgodności danych bezpośrednio urzędom rejestrującym informacje w systemie PESEL (np. kierownikowi urzędu stanu cywilnego). Wcześniej takie zgłoszenia musiały przechodzić przez ministerstwo cyfryzacji.

  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego otrzymały dostęp do danych z rejestru stanu cywilnego. Zgodę na dostęp wydaje minister cyfryzacji.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Głosowanie

  • Osoby wybrane przez pracowników na członków rady nadzorczej spółki z udziałem skarbu państwa nie muszą otrzymać pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, posiadać wykształcenia wyższego oraz zdać państwowego egzaminu dla kandydata na członka rady nadzorczej.

  • Pracownikom spółek, które po komercjalizacji stały się częścią grupy kapitałowej (np. grupa PKP), przyznano prawo do udziału w wyborze członków rad nadzorczych. Wcześniej mogli to robić tylko przedstawiciele „spółki-matki”.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 26 kwietnia

  • Osoby niepełnosprawne nie muszą płacić za egzamin praktyczny na prawo jazdy, jeśli zdają egzamin własnym samochodem (wcześniej osoba niepełnosprawna płaciła połowę kwoty).

  • Wskazana przez ministra rozwoju i finansów instytucja będzie prowadzić stronę internetową z informacjami o ośrodkach szkolenia kierowców, które dysponują pojazdami przystosowanymi do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 28 kwietnia

  • Osoby, których matki zostały pozbawione wolności za działalność opozycyjną i urodziły je w więzieniu lub przebywały w nim będąc w ciąży, mogą ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od państwa.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Głosowanie

  • Doprecyzowano, że we wszystkich sprawach organy gospodarujące wodami (np. zarząd gospodarki wodnej Wód Polskich) są zobowiązane do stosowania nowych przepisów prawa wodnego, również w przypadku postępowań będących w toku (chodzi np. o zezwolenia na realizację inwestycji drogowych).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 28 kwietnia

  • W związku z reformą Straży Marszałkowskiej (SM jest służbą taką jak np. policja, ma szersze kompetencje – więcej na ten temat pisaliśmy tutaj) szef Kancelarii Sejmu przedstawi jej pracownikom nowe warunki pracy. Pracownicy otrzymają propozycję pracy przy obsłudze administracyjnej i materialno-technicznej Straży Marszałkowskiej lub propozycję pełnienia służby w Straży Marszałkowskiej. Pracownicy będą mieli 14 dni na przyjęcie lub odmowę przyjęcia oferty pracy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Straży Marszałkowskiej

Głosowanie

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

 

Głosowanie