Nowe prawa w tym tygodniu (24 - 30 grudnia 2018 r)

Ułatwienia dla niewidomych, dotacje dla kopalń i zmiany dotyczące przeszukania przez policję.

#weszło we wtorek, 25 grudnia

  • Doprecyzowano przepisy dotyczące przeszukiwania oraz kontroli osobistej osób przez funkcjonariuszy policji i innych służb (m.in. ABW i Straży Granicznej). Wcześniej uprawnienia funkcjonariuszy regulowały rozporządzenia i zarządzenia, brakowało precyzyjnych przepisów ustawowych. Konieczność zmian wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

  • W ustawie zapisano m.in. obowiązek poszanowania godności i prywatności podczas przeszukania, obowiązek przeprowadzania kontroli osobistej przez osobę tej samej płci i w miejscu niedostępnym (chyba że potrzebna jest niezwłoczna kontrola) oraz możliwość złożenia zażalenia do sądu na postanowienie o przeszukaniu przez osobę poszukiwaną.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

#weszło w piątek, 28 grudnia

  • Wprowadzono wyjątek od praw autorskich i praw pokrewnych, który ułatwi wykonywanie kopii utworów (książek, czasopism, gazet, magazynów) w formatach umożliwiających dostęp osobom niewidomym i niedowidzącym.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych

Głosowanie

  • Do końca 2023 r. wydłużono finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Dotacje z budżetu otrzymają Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Kopalnia Soli „Bochnia”, Kopalnia Soli ”Wieliczka” i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

  • Termin przesunięto ze względu na decyzję Komisji Europejskiej z 8 lutego 2018 r., która zezwoliła na udzielenie pomocy publicznej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

  • W miejsce trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie powołano jeden organ – Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku. Inspektor i podległy mu Inspektorat przejęły prawa i obowiązki inspektoratów okręgowych. Inspektora powołuje premier na wniosek ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Głosowanie