Nowe prawa w tym tygodniu (25 września - 1 października 2017 r.)

Kogo dotyczy obniżka wieku emerytalnego? Jakie zmiany czekają przedsiębiorstwa energetyczne?

#weszło w poniedziałek, 25 września

 • Dostawcy energii z nieodnawialnych źródeł i pozbawionej zielonych certyfikatów zapłacą mniej. Tzw. opłata zastępcza zmniejszyła się z 300,03 zł/MWh do ok. 56 zł/MWH (według szacunków Polskiej Izby Energii Wiatrowej).

 • Wcześniej opłata zastępcza była stała, po zmianach wynosi 125 proc. średniej rocznej ceny zielonych certyfikatów.

 • Przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające energię do gospodarstw domowych mają obowiązek przedstawić określoną liczbę zielonych certyfikatów. Mogą albo wygenerować je same, pozyskując energię z odnawialnych źródeł (np. wiatr lub energia słoneczna), albo kupić certyfikaty od innych podmiotów na rynku, albo uiścić opłatę zastępczą.

Ścieżka prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Głosowanie nad ustawą

#weszło we wtorek, 26 września

 • Więcej środków z budżetu państwa popłynie na sprzęt i aparaturę medyczną (281,8 mln zł), na wyposażenie gabinetów pielęgniarek lub higienistek w szkołach (134 mln zł, 6,7 tys. zł na jeden gabinet) i zakup tzw. dentobusów, czyli pojazdów w których pacjentów przyjmą stomatologowie (12-24 mln zł).

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

#wchodzi w niedzielę, 1 października

 • Wiek emerytalny dla kobiet zostanie obniżony do co najmniej 60 lat, a dla mężczyzn do co najmniej 65 lat.

 • Zmiana obejmie też rolników, którzy zgodnie z wcześniejszymi przepisami mogli przejść na emeryturę wcześniej.

 • Zlikwidowano emeryturę częściową (przysługiwała osobom z długim stażem pracy, którym brakowało do emerytury kilku lat i wynosiła połowę wartości emerytury). Przysługuje ona teraz tylko tym pracownikom, którzy już ją otrzymują, lub spełnili warunki do jej otrzymania przed końcem września.

 • Nauczyciele, którzy podlegają Karcie Nauczyciela, mogą przejść na emeryturę wcześniej.

 • Otwarte fundusze emerytalne (OFE) mają stopniowo przekazywać na konta w ZUS pieniądze osób, którym brakuje do emerytury 10 lat.

Ścieżka prac nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

 • Powstała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), która ma się zająć wspieraniem międzynarodowej wymiany akademickiej oraz upowszechnianiem języka polskiego i informacji o polskim szkolnictwie za granicą.

 • NAWA może organizować programy dla studentów i naukowców, przyznawać stypendia i dofinansowania oraz wspierać finansowo np. osoby, które za granicą prowadzą kursy z języka polskiego lub uczelnie i organizacje pozarządowe, które przyczyniają się do zwiększenia wymiany akademickiej.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Głosowanie nad ustawą

 • Powstał Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, w którym gromadzone są dane o osobach skazanych za pedofilię. Część danych będzie dostępna dla wszystkich (np. imię i nazwisko przestępcy, data wydania orzeczenia), a część (np. adres zamieszkania przestępcy czy informacje o przebiegu odbywania kary) tylko dla organów publicznych (np. samorządów, sądów i organów ścigania).

 • Policja utworzy mapę miejsc szczególnego zagrożenia przestępstwami seksualnymi. Będzie można na niej sprawdzić, ile przestępstw seksualnych popełniono w określonym miejscu i ilu sprawców w nim przebywa.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Głosowanie nad ustawą

#częściowo wchodzi w niedzielę, 1 października

 • Sędziowie przejdą w stan spoczynku wcześniej (kobieta w wieku 60 lat, mężczyzna w wieku 65 lat), chyba że złożą ministrowi sprawiedliwości oświadczenie, że chcą dalej pracować i pokażą zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza.

 • Takie same limity wiekowe zaczną obowiązywać prokuratorów. Prokurator po osiągnięciu określonego wieku może dalej pracować, jeśli przedstawi zaświadczenie zdrowotne i uzyska zgodę prokuratora generalnego. Prokurator generalny zasięga w tej sprawie opinii prokuratora krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów i przełożonego danej osoby.

Ścieżka prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

 • Służba w organach bezpieczeństwa PRL nie jest wliczana do emerytury, przez co wysokość emerytury dla takich osób będzie niższa.

Ścieżka prad nad rządowy projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Głosowanie nad ustawą

 • Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się importem gazu, które obowiązkowe rezerwy gazu utrzymują za granicą, muszą zapewnić ich stałą zdolność przesyłową, tak aby w razie kryzysu energetycznego, móc je jak najszybciej przesłać do Polski (całe zapasy w ciągu maks. 40 dni).

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie nad ustawą

 • Do 31 grudnia 2017 r. ZUS wygeneruje nowe, indywidualne numery składkowe, na które przedsiębiorcy będą wpłacać wszystkie opłaty. Wcześniej musieli przelewać pieniądze np. za ubezpieczenie zdrowotne czy fundusz pracy oddzielnie na kilka różnych rachunków. Numery będą aktywne od 1 stycznia 2018 r.

Ścieżka prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Minister zdrowia ma obowiązek przygotować informację o zadaniach dotyczących zdrowia publicznego, które zrealizowano lub podjęto w danym roku wraz z przedstawieniem, w jakim stopniu zostały zrealizowane.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zdrowiu publicznym

 • Banki powiernicze nie mają już obowiązku zatrudniania przynajmniej jednego maklera giełdowego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych.

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Zobacz najnowsze