Nowe prawa w tym tygodniu (26 listopada - 2 grudnia 2018 r.)

Ułatwienia dla rolników oraz zmiany w aktach urodzenia.

#weszło w środę, 28 listopada

  • Poczta Polska może sprzedawać posiadane przez siebie mieszkania i lokale, jeśli nie mieszczą się w nich placówki pocztowe. Lokale po preferencyjnych cenach będą mogli kupić osoby, które je obecnie wynajmują (obniżka ceny za każdy rok najmu). Wcześniej taka możliwość dotyczyła wyłącznie budynków o przeznaczeniu mieszkalnym.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 1 grudnia

  • W aktach urodzenia dzieci będą wpisywane numery PESEL obojga rodziców.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Głosowanie

  • Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie zwraca Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kosztów związanych z wyprodukowaniem i dystrybucją druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 1 grudnia

  • Spółdzielnię rolników może założyć minimum 10 właścicieli gospodarstw rolnych.

  • Jeden rolnik może należeć do jednej spółdzielni, zajmującej się danym rodzajem produkcji (np. hodowlą świń, uprawą zbóż).

  • Produkty wytwarzane, przetwarzane i sprzedawane przez spółdzielnie są zwolnione z podatku dochodowego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników

Głosowanie