Nowe prawa w tym tygodniu (26 lutego - 4 marca 2018 r.)

W ile niedziel i w jakich sklepach obowiązuje zakaz handlu? Jaka kara grozi za przypisywanie Polakom zbrodni nazistowskich i zaprzeczanie zbrodniom ukraińskim?

#wchodzi w czwartek, 1 marca 2018 r.

 • Wchodzi w życie zakaz handlu w niedzielę. W 2018 r. w każdym miesiącu handel będzie dozwolony w dwie niedziele, w 2019 r. – w jedną niedzielę w miesiącu, a w 2020 r. – w siedem niedziel w całym roku. Pierwsza niedziela, w którą sklepy będą zamknięte, przypada na 11 marca.

 • Przestrzegania zakazu ma pilnować Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy PIP mogą przeprowadzać kontrole bez wcześniejszego uprzedzenia o dowolnej porze. Jeśli podczas takiej kontroli okaże się, że pomimo zakazu sklep jest otwarty, przedsiębiorcy będzie groziła kara od tysiąca do 100 tys. zł.

 • Właściciel sklepu może handlować w niedzielę, ale nie wolno mu zlecać pracy pracownikom.

 • Zakaz nie dotyczy m.in. stacji benzynowych, handlu kwiatami, aptek, lecznic dla zwierząt, punktów prasowych, poczty, sklepów internetowych czy też sklepów znajdujących się np. na terenie placówek związanych z turystyką, sportem, kulturą.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Głosowanie

 • Osobom, które publicznie i wbrew faktom przypisują Polakom winę za popełnienie zbrodni nazistowskich lub innych zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości, zbrodni wojennych lub pomniejszają odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do trzech lat.

 • Taka sama kara grozi za zaprzeczanie zbrodniom popełnionym przez ukraińskich nacjonalistów i ukraińskie formacje kolaborujące z III Rzeszą (przemoc, terror lub inne formy naruszania praw człowieka w latach 1925-1950), w tym za zaprzeczanie eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwu na obywatelach Wołynia i Małopolski Wschodniej.

 • Nie będą karane osoby, które działały nieumyślnie albo w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

 • Minister kultury i dziedzictwa narodowego będzie dysponować środkami finansowymi na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi. Wcześniej zajmowała się tym Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która została zlikwidowana ustawą z 2016 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Głosowanie

 • W każdym powiecie powstaną ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, które zajmą się wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci (np. wykrywaniem nieprawidłowości w rozwoju dziecka, dobieranie ćwiczeń).

 • Placówki opiekujące się osobami z autyzmem otrzymają większe dotacje (30 proc. więcej na każdą osobę). Środki mają zostać przeznaczone na doposażenie placówek lub zatrudnienie dodatkowego personelu.

 • Powstaną dwa typy mieszkań chronionych (np. dla osób z trudną sytuacją życiową, chorych, niepełnosprawnych): mieszkanie chronione treningowe i mieszkanie chronione wspierane. W pierwszych osoby będą przygotowywane do usamodzielnienia się, w drugich otrzymają pomoc w utrzymaniu samodzielności.

 • Rodzina opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przydzielenie osoby do pomocy przy obowiązkach domowych przez 10 godzin tygodniowo.

 • Starosta może refundować pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres do sześciu miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz ubezpieczenie zatrudnionych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem"

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze