Nowe prawa w tym tygodniu (26 marca - 1 kwietnia 2018 r.)

Kto może założyć spółdzielnię socjalną? Jaki instytut powołano? Kogo może uzbroić polska armia?

#wchodzi w środę, 28 marca

 • Właściwy organ wojskowy może zadecydować o tym, że przebywający na terenie Polski żołnierze obcego państwa otrzymają od polskiej armii broń i amunicję.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

Głosowanie

#wchodzi w czwartek, 29 marca

 • Powstał Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Zajmie się m.in. finansowaniem przedsięwzięć na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, wspieraniem projektów naukowych i oświatowych oraz przyznawaniem stypendiów i dotacji.

 • Organami instytutu będą powoływany przez premiera na pięć lat dyrektor, rada instytutu (siedmiu specjalistów) oraz międzynarodowa rada instytutu (20 członków „wyróżniających się wiedzą o stosunkach polsko-węgierskich, którzy przyczynili się do wzmocnienia współpracy polsko-węgierskiej”).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Głosowanie

#częściowo wchodzi w piątek, 30 marca

 • Funkcjonariusze służb mundurowych i wywiadowczych mogą na własne życzenie zostać przeniesieni do pracy w Służbie Celno-Skarbowej, jeśli mają odpowiednie kwalifikacje i zgodę przełożonego (np. w przypadku policjantów będzie to minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z komendantem). Przepis dotyczy osób zatrudnionych w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo Straży Granicznej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Głosowanie

#wchodzi w sobotę, 31 marca

 • Spółdzielnię socjalną mogą założyć już trzy osoby fizyczne (wcześniej pięć), ale w ciągu 12 miesięcy od założenia będą musiały dołączyć do nich kolejne dwie.

 • Listę osób, które są uprawnione do założenia takiej spółdzielni poszerzono o: opiekunów niepełnosprawnych, poszukujących pracy i osoby usamodzielniane (np. opuszczające rodziny zastępcze).

 • Osoby spoza katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić więcej niż 70 proc. założycieli spółdzielni (wcześniej było to 50 proc.).

 • Spółdzielnie socjalne mogą połączyć się w konsorcjum przez podpisanie specjalnej umowy (zawierającej m.in. cel, czas trwania, obowiązki stron). Do takiego konsorcjum mogą dołączyć podmioty inne niż spółdzielnie, ale nie mogą stanowić więcej niż jednej trzeciej stron.

 • Spółdzielnie, które powstały ze środków publicznych muszą poddać się lustracji sześć miesięcy od zatwierdzenia planu finansowego za pierwszy rok swojej działalności.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w niedzielę, 1 kwietnia

 • Szkoły i komisje egzaminacyjne mogą pozyskiwać dane identyfikacyjne (np. PESEL) i dziedzinowe (np. okres zatrudnienia lub uczęszczania do danej szkoły) uczniów i nauczycieli z bazy danych SIO (Systemu Informacji Oświatowej).

 • W systemie będą są dostępne również dane szkół i placówek oświatowych (np. o wyposażeniu, powierzchni i liczbie pracowników). Mają do nich dostęp m.in. minister edukacji narodowej i kuratorzy oświatowi.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Dotacja celowa na podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe udzielana przez wojewodę będzie przekazywana łącznie wedle liczby uczniów danej klasy, ale szkoła sama zdecyduje jak podzielić pieniądze. Dyrektor szkoły będzie mógł np. wydać więcej pieniędzy na zakup podręczników dla jednej klasy, a mniej dla innej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Głosowanie

Zobacz najnowsze