Nowe prawa w tym tygodniu (27 listopada - 3 grudnia 2017 r.)

Jakie wymagania muszą spełnić elektrociepłownie emitujące pyły i gazy, jakie dane znajdą się w nowym rejestrze przedsiębiorców transportowych, kto skorzysta na zmianach w emeryturach i rentach?

#wchodzi w poniedziałek, 27 listopada

 • Wprowadzono nowe obowiązki dla średnich elektrociepłowni, które emitują dwutlenek siarki, tlenek azotu i pyły do atmosfery.

 • Przepisy dotyczą generatorów energii elektrycznej lub systemów grzewczych do użytku przemysłowego lub mieszkalnego (np. kotłownia na osiedlu) o mocy od jednego do 50 MW.

 • Osoba, która zgłasza taką instalację albo składa wniosek o pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza musi podać m.in. informację:

 • o mocy cieplnej spalania,

 • przewidywanym czasie jego użytkowania,

 • przewidywanym udziale procentowym paliw.

Musi także dołączyć oświadczenie, że nie przekracza wyznaczonego czasu użytkowania (np. 500 h w ciągu roku dla nowej instalacji).

Ustawa dopasowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant, czyli emisja ze średnich obiektów spalania).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

#częściowo wchodzą w środę, 29 listopada

 • Minister sportu może przyznać zawodnikowi, który np. ze względu na kontuzję, nie uzyskał wymaganego do stypendium sportowego wyniku, stypendium okresowe na 12 mies. w wysokości do 3450 zł miesięcznie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), która zgodnie z ustawą ma dostarczać do szkół internet w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) może złożyć wniosek o dotację celową do ministra cyfryzacji do 31 grudnia 2017 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

#wchodzi w czwartek, 30 listopada

 • Ministerstwo zdrowia będzie przeprowadzać programy pilotażowe, żeby przetestować zmiany w organizacji, realizacji czy finansowaniu służby zdrowia przed ich zastosowaniem.

 • Osoby uzależnione lub współuzależnione nie potrzebują już skierowania od lekarza, aby pójść na terapię.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

#częściowo wchodzi w czwartek, 30 listopada

 • Rusza Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), którego administratorem jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

 • Rejestr zawiera:

 • informacje na temat przewoźników drogowych (np. czy posiadają prawo do wykonywania zawodu, na ile pojazdów mają zezwolenie);

 • poważnych naruszeń ujawnionych podczas kontroli (np. przedsiębiorca transportowy nie miał wymaganych badań technicznych);

 • osób z zawieszonymi uprawnieniami do pracy w transporcie (np. dlaczego stwierdzono niezdolność i kiedy).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

#wchodzą w piątek, 1 grudnia

 • Wprowadzono nowy sposób uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich (np. o pobycie w szpitalu, niezdolności do pracy). Oprócz obowiązujących od zeszłego roku kwalifikowanego podpisu elektronicznego i podpisu potwierdzonego profilem ePUAP, wprowadzono możliwość złożenia podpisu przez lekarza za pomocą systemu informatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Według ministerstwa zdrowia będzie to udogodnienie dla lekarzy, gdyż podpis kwalifikowany jest płatny, a korzystanie z profilu ePUAP trudne i czasochłonne.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 • Osoby niezdolne do pracy, które pobierały rentę i osiągnęły wiek emerytalny, z urzędu otrzymują emeryturę zamiast renty.

 • Zgodnie z nowymi przepisami emerytury dla osób, które pobierały taką rentę muszą wynosić minimum 1000 zł (wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł ( wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy) niezależnie od liczby przepracowanych lat.

 • Osoby, które pobierają emeryturę lub osiągnęły wiek emerytalny, utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych