Nowe prawa w tym tygodniu (27 sierpnia - 2 września 2018 r.)

Obniżka pensji dla posłów i senatorów, zmiany w przepisach dotyczących wydawania dziecka za granicę oraz nowe przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli.

#weszło w poniedziałek, 27 sierpnia

 • Dziecko nie może zostać wydane poza granice Polski (np. gdy jeden rodzic mieszka za granicą, a drugi w Polsce) dopóki nie uprawomocni się wyrok o przyznaniu władzy rodzicielskiej.

 • Sprawami dotyczącymi wydawania dzieci zajmie się 11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych oraz jeden Sąd Apelacyjny w Warszawie.

 • Rodzic, którego nie stać na adwokata w sprawie o wydanie dziecka za granicę, dostanie pełnomocnika z urzędu.

 • Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę kasacyjną na wydane orzeczenia do Sądu Najwyższego.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Głosowanie

#weszło we wtorek, 28 sierpnia

 • Przedsiębiorstwa dostarczające gaz, linie lotnicze, szpitale i inni tzw. operatorzy usług kluczowych, raz na dwa lata muszą przeprowadzać audyt bezpieczeństwa systemów operacyjnych. Jeśli operator nie przeprowadzi audytu, może zapłacić karę do 200 tys. zł kary.

 • Dostawcy usług internetowych (np. internetowe platformy handlowe i wyszukiwarki internetowe), podmioty publiczne oraz operatorzy usług kluczowych muszą zgłaszać awarie, ujawnienie tajnych informacji i ataki cybernetyczne do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego lub Ministerstwa Obrony Narodowej (w zależności od rodzaju incydentu). Za niezgłoszenie incydentu grozi do 20 tys. zł kary.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Głosowanie

#weszło w środę, 29 sierpnia

 • Połączono Instytut Solidarności i Męstwa z Ośrodkiem Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Nowa nazwa to Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami będzie komórką organizacyjną instytutu zajmującą się m.in. zbieraniem relacji świadków i ofiar zbrodni nazistowskich i komunistycznych.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

 • Decyzja o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny (np. trociny i ścinki w tartaku, które są ponownie wykorzystywane w produkcji, więc nie są odpadami) ma formę decyzji administracyjnej i obowiązuje przez 10 lat. Wcześniej na zasadzie tzw. milczącej zgody wystarczył brak sprzeciwu marszałka województwa, a decyzję wydawano tylko w przypadku sprzeciwu.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Głosowanie

 • Przedłużenie terminu koncesji na wydobywanie węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złoża lub siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową wymaga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 • Wydobywcy mogą składać wnioski o koncesje węglowodorowe (np. wydobycie ropy, gazu z łupków) w tzw. trybie open door (wcześniej obowiązywały tylko przetargi). Zainteresowany wydobywca składa wniosek w formie oferty, zostaje to ogłoszone publicznie i w ciągu 90 dni inni wydobywcy mogą złożyć konkurencyjne wnioski.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#wchodzi w piątek, 31 sierpnia

 • Usunięto lukę prawną dotyczącą zapisu o tajemnicy zawodowej dziennikarza. Przepis zezwalający na naruszenie tajemnicy w przypadku informacji o przestępstwie odsyłał do artykułu nieobowiązującej już ustawy z 1969 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

 • Rada Dialogu Społecznego opiniuje strategie, projekty programów i inne dokumenty dotyczące planowanych działań rządu.

 • RDS może wystąpić do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej z prawa podatkowego.

 • W pracach Rady uczestniczy Główny Inspektor Pracy jako doradca.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 1 września

 • Osoby, które otrzymują rentę socjalną, zamiast 865,03 zł otrzymają 1029,80 zł. ZUS oblicza nową wysokość renty z urzędu i wypłaci wyrównanie za okres od 1 czerwca do 30 września bez składania wniosków.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Głosowanie

 • Operator ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych rozlicza straty energii elektrycznej wynikające z funkcjonowania stacji ładowania.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Głosowanie

 • Szkoły i przedszkola mogą zatrudniać wyłącznie na umowę o pracę.

 • Wydłużono ścieżkę awansu dla nauczycieli. Staż ma trwać rok i 9 mies. (wcześniej 9 mies.), nauczyciel kontraktowy może zacząć staż na nauczyciela mianowanego po 3 latach (wcześniej 2 lata), a pedagog awansuje na nauczyciela dyplomowanego po 4 latach (wcześniej rok).

 • Uzyskanie awansu przez nauczyciela zależy od oceny pracy (wcześniej taka ocena wymagana była do przyznania dodatku pieniężnego, a do awansu sporządzano ocena dorobku). Oceny dokonuje się po zakończeniu stażu oraz co 3 lata pracy. Nauczyciela ocenia dyrektor, a dyrektora kuratorium oświaty.

 • Nauczyciel musi obowiązkowo podlegać doskonaleniu zawodowemu zgodnie z potrzebami szkoły, które określa dyrektor. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi postępowanie dyscyplinarne.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Głosowanie

 • Minister edukacji określi w rozporządzeniu nową podstawę programową dla liceów, techników i szkół branżowych II stopnia.

Ścieżka prac nad projektem ustawy - Prawo oświatowe

Głosowanie

 • Zlikwidowano pomaturalne szkoły dla bibliotekarzy i animatorów kultury. Takie placówki nie będą już otwierane. Z dotychczasowych trzech szkół o takim profilu (Wrocław, Kalisz, Krosno) decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego utrzymane zostanie Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Obniżono minimalny wiek pracownika z 16 do 15 lat.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

#wchodzi w sobotę, 1 września

 • W kampanii referendalnej można wnioskować o ponowne rozpoznanie sprawy związanej z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach, itp, po rozstrzygnięciu jej przez sąd apelacyjny. Wcześniej decyzja sądu apelacyjnego, np. nakaz sprostowania, zakaz rozpowszechniania informacji była ostateczna.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

 • Zbieraniem informacji o ilości mleka skupionego przez przedsiębiorców, producentów i rolników oraz nakładaniem kar za nieprzekazanie tych informacji zajmie się jedna instytucja – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wcześniej KOWR dzielił kompetencje w tym zakresie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ARiMR).

 • KOWR przejął od ARiMR odpowiedzialność za opracowanie formularzy wniosków o wydanie świadectw autoryzacji dla zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów .

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Głosowanie

 • Obniżono uposażenie posłów i senatorów o 20 proc. (ok. 8 tys zł. zamiast z ok. 10 tys. zł).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Głosowanie